UCHWAŁA NR 709/L/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku
w sprawie skargi Pana Rafała Krupy zam. w Płocku.

UCHWAŁA NR 709/L/10 Rady Miasta Płocka z dnia 27 kwietnia 2010 roku

w sprawie skargi Pana Rafała Krupy zam. w Płocku.


Na podstawie art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 , Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) i art. 223 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)- Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.
Skargę z dnia 27 grudnia 2009 roku  Pana Rafała Krupy zam. w Płocku na rażące zaniedbanie i nienależyte wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta Płocka i podległe Prezydentowi służby, naruszenie słusznych interesów obywateli, a także przewlekłe i biurokratyczne załatwianie spraw uznać za nieuzasadnioną.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


              Przewodniczący
  Rady Miasta Płocka


      Tomasz Korga

 

 

 

 

 


UZASADNIENIE

 Na podstawie przepisów obowiązującego Statutu Miasta Płocka Komisja Rewizyjna dokonała analizy skargi złożonej przez Rafała Krupę zam. w Płocku na rażące zaniedbanie i nienależyte wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta Płocka i podległe mu służby, naruszenie słusznych interesów obywateli, a także przewlekłe i biurokratyczne załatwianie spraw z dnia 27  grudnia 2009 roku (wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka 28.12.2009 r.) i w wyniku głosowania na posiedzeniu w dniu 22 marca 2010 r. uznała ją za nieuzasadnioną.
 Skarga dotyczyła niewłaściwego i przewlekłego, zdaniem skarżącego, wykonywania obowiązków przez pracowników Oddziału Komunikacji Urzędu Miasta Płocka a także sposobu rozpatrzenia skargi na działania pracowników Oddziału Komunikacji.
 W sprawie tej Komisja Rewizyjna zapoznała się z wyjaśnieniami udzielanymi Komisji przez właściwych w sprawie pracowników Urzędu Miasta Płocka. W trakcie posiedzenia Komisji  osobiście informacje przedstawiali: p.o. Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych i Kierownik Oddziału Komunikacji. Wyjaśnienia na piśmie na prośbę Komisji złożył p.o.  Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych (pismo znak: WSA.0561/1/09 z dn. 08.02.2010r.).
 Z wyjaśnień tych wynika, że na skargę Pan Rafał Krupa otrzymał odpowiedź, jak również wszelkie niezbędne informacje zmierzające do zgodnego z prawem załatwienia jego wniosku o rejestrację jego pojazdu.
 Szczegółowy materiał w sprawie zawarty jest w protokołach z posiedzeń Komisji w dniach:  18.01.2010r. i 22.03.2010r.
 W świetle poczynionych przez Komisję ustaleń wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta Płocka oraz podległych pracowników zostało uznane za prawidłowe i zgodne z obowiązującym prawem. Komisja nie stwierdziła naruszenia słusznych interesów obywateli ani przewlekłego i biurokratycznego załatwiania sprawy,  stąd też uznała skargę za nieuzasadnioną i przedstawiono projekt uchwały jak drugostronnie wymieniony.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 29 kwietnia 2010, godzina 17:21)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 617
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji