Uchwała 312/XVI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2003 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 292/XV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2003 roku w sprawie założeń i harmonogramu do opracowania projektu budżetu miasta Płocka na 2004 rok

Uchwała 312/XVI/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 października 2003 roku

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 292/XV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2003 roku w sprawie założeń i harmonogramu do opracowania projektu budżetu miasta Płocka na 2004 rok

 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. nr 113, poz. 984. Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806), art.119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 roku, poz. 148, Dz. U. Nr 45, poz. 391, Dz. U. Nr 96, poz. 874), Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 385/XVII/99 z dnia 12 października 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 1177/LVIII/02 z dnia 9 października 2002 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 385/XVII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 12 października 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1

W Uchwale Nr 292/XV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2003 roku w sprawie założeń i harmonogramu do opracowania projektu budżetu miasta Płocka na 2004 rok wprowadzić zmianę Załącznika Nr 2 - Harmonogram prac nad projektem Budżetu Miasta Płocka na 2004 rok o treści zawartej w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Pozostałe zapisy w ww. Uchwale nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki


U Z A S A D N I E N I E

Nowelizacje przepisów dotyczących finansów publicznych zawierają uregulowania w zakresie przekazania samorządom przez Ministerstwo Finansów informacji niezbędnych do opracowania projektu budżetu na 2004 rok do dnia 1 grudnia br. oraz przedłużenia terminu opracowania przez samorządy projektu budżetu do 15 grudnia br.
W związku z powyższym występuje konieczność dostosowania harmonogramu prac nad projektem budżetu miasta Płocka na 2004 rok przyjętego przez Radę Miasta Płocka Uchwałą Nr 292/XV/03 do ww. zmian przepisów.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (piątek, 31 października 2003, godzina 08:08)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 293
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji