UCHWAŁA NR 534/XXVII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2004 roku
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I – szej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania obowiązującej w budżetowych jednostkach organizacyjnych.

UCHWAŁA NR 534/XXVII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 2004 roku


w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I – szej kategorii  zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania obowiązującej w budżetowych jednostkach organizacyjnych.


 Na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990  roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055) oraz § 1 ust. 1 i  § 3 ust. 2 i ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 61, poz. 708, z 2001 roku Dz. U. Nr 34, poz. 393, z 2002 roku Dz. U. Nr 210, poz. 1785, z 2004 roku Dz. U. Nr 47, poz. 447),
zarządzam co następuje:

§ 1.


Ustalić najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I – szej kategorii zaszeregowania określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego obowiązującej od 1 stycznia 2004 roku dla budżetowych jednostek organizacyjnych (zgodnie z Załącznikiem Nr 1) w wysokości – 750,00 zł.

§ 2.


Ustalić wartość jednego punktu w złotych dla tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego obowiązującej od 1 stycznia 2004 roku w wysokości – 4,00 zł.

§ 3.


Określić źródło finansowania – Budżet Miasta Płocka.

§ 4.


Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr 829/XL/01 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2001 roku.

§ 5.


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 6.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 02 lipca 2004, godzina 11:53)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 472
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji