Uchwała Nr 619/XXXIV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 7 grudnia 2004 roku
w sprawie: nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 42 oznaczonej jako działka nr 3107 zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym oraz prawa użytkowania wieczystego działki nie zabudowanej oznaczonej numerem 3106.

Uchwała Nr 619/XXXIV/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 7 grudnia 2004 roku


w sprawie: nabycia prawa użytkowania wieczystego  nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 42 oznaczonej jako działka nr 3107 zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym oraz prawa użytkowania wieczystego działki nie zabudowanej oznaczonej numerem 3106.

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591: Dz.U z 2002r, Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984:  Nr 153, poz.1271: Nr 214 poz.1806 oraz z 2003r, Nr 80, poz.717,Nr 162 poz.1568:Dz.U.z 2004r  Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203 )
Rada Miasta Płocka  postanawia co następuje:

§ 1.

Wyraża zgodę na nabycie przez Gminę Płock od Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 42 oznaczonej nr ewidencyjnymi działek:

1) działka nr 3107 o powierzchni 4428 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, której właścicielem gruntu jest Skarb Państwa, użytkownikiem wieczystym i właścicielem budynku jest Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Płocku,
2) działka nr 3106 o pow.1177 m2 właścicielem jest Skarb Państwa, użytkownikiem wieczystym Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Płocku.

§ 2.

Źródło finansowania – Budżet Miasta Płocka 2004 r. Dział 700 Rozdział  70005 § 6050   - wykupy gruntów.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 10 grudnia 2004, godzina 09:36)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 497
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji