Uchwała Nr 884/LI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2006 roku
w sprawie: otrzymania dofinansowania projektu pn. „Z ziemią za pan brat” w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej: „MŁODZIEŻ – Inicjatywy Grupowe”

Uchwała Nr 884/LI/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 stycznia 2006 roku

w sprawie: otrzymania dofinansowania projektu pn. „Z ziemią za pan brat” w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej: „MŁODZIEŻ – Inicjatywy Grupowe” 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 w związku z art.7 ust.1 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457)

§1

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do
1) przyjęcia środków finansowych na dofinansowanie projektu pn. „Z ziemią za pan brat” o numerze PL.-31-325-2005-R5 w wysokości 2409,70 Euro, realizowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej w ramach Wspólnotowego Programu MŁODZIEŻ,
2) podpisania umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu MŁODZIEŻ na przyjęcie środków wymienionych w pkt.1.

§2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§3

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Wspólnoty Europejskiej MŁODZIEŻ przyznała środki finansowe w kwocie 2409,70 Euro na realizację projektu „Z ziemią za pan brat” złożonego przez grupę uczniów „Ziemianie” z Gimnazjum Nr 5 w Płocku. Projekt będzie realizowany w ramach programu MŁODZIEŻ – Inicjatywy Młodzieżowe od 02.02.06r. do 02.06.06r.  Celem projektu jest zaangażowanie środowiska  młodzieży w ideę walki o prawa zwierząt i ochronę przyrody oraz podejmowanie różnorodnych działań zmierzających do aktywizowania rówieśników.

Warunkiem realizacji projektu jest podpisanie umowy finansowej przez Prezydenta Miasta Płocka.

Podjęcie niniejszej uchwały należy do kompetencji rady gminy i jest realizacją wymogu ustawowego.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 25 stycznia 2006, godzina 10:08)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 528
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji