Uchwała Nr 868/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie: wydatków budżetu miasta Płocka, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Uchwała Nr 868/L/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie: wydatków budżetu miasta Płocka, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz.1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Dz.U. Nr 172 poz.1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457), art.12 pkt.11 w zwiazku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz.1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 roku, poz.148, Dz. U. Nr 45, poz. 391, Dz. U Nr 65 poz. 594, Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr 166, poz. 1611, Dz. U. Nr 189,poz. 1851 z 2004 roku Dz. U. Nr 19, poz.177, Dz. U. Nr 93, poz. 890, Dz. U. Nr 121, poz. 1264, Dz. U. Nr 123 poz. 1291, Dz. U. Nr 210, poz. 2135, Dz. U. Nr 273, poz. 2703, z 2005 roku Dz. U. Nr 14 poz. 114, Dz.U. Nr 64, poz. 565, Dz.U. Nr 180, poz. 1495) - Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Ustalić wykaz oraz plan finansowy planowanych wydatków budżetu miasta Płocka, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ostateczne terminy dokonania wydatków, o których mowa w § 1 zawiera Załącznik Nr 1.

§ 3

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Prezydenta Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2006 rok.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2006 roku.

§ 5

Uchwała wraz z Załącznikiem podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga


Uzasadnienie

Ustawa o finansach publicznych dopuszcza możliwość ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Zaproponowany w projekcie uchwały (zgodnie z Załącznikiem nr 1) wykaz wydatków, które  nie wygasają z upływem 2005 roku umożliwi realizację wymienionych zadań w 2006 roku w terminach określonych w załączniku.

Finansowa realizacja zadań wymienionych w załączniku nr 1 nie była możliwa w 2005 roku z następujących przyczyn:


GMINA

Zadanie Nr 03/WGKIII/G – Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia
 
- Dopłata – Wodociągi – 180.131,50 zł.

Zgodnie z Uchwałą 697/Xl/05 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od 1 lipca 2005 roku do 30 czerwca 2006 roku i ustalenia dopłaty dla grup taryfowych odbiorców dopłata za okres rozliczeniowy od 1 października do 31 grudnia 2005 roku zostanie zrealizowana w terminie do 31 stycznia 2006 roku.


Zadanie Nr 03/WIMI/I/G – Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Podolszyce Północ (ulice: Ossowskiego, Patriotów, Obrońców Helu) – 353.478,41 zł.

Zakres rzeczowy dotyczący budowy ulicy Obrońców Helu został wprowadzony do budżetu w trakcie roku budżetowego. Po opracowaniu dokumentacji technicznej przystąpiono do przygotowywania procedury przetargowej na budowę ulicy. Uwagi mieszkańców dotyczące lokalizacji parkingów spowodowały, iż przetarg na budowę ulicy Obrońców Helu został ogłoszony dopiero 4.11.2005 roku. Otwarcie ofert nastąpi 27.12.2005 roku.
Środki finansowe zabezpieczone w ramach wydatków niewygasających pozwolą na realizację ulicy Obrońców Helu.


Zadanie Nr 08/WIMI/I/G – Budowa ulicy Gościniec wraz z infrastrukturą – 1.978.613,94 zł.

W dniu 28.11.2005 roku nastąpiło otwarcie ofert na realizację z I etapu (na odcinku od ul. Mazura do Cmentarza): chodników, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych, zjazdów indywidualnych, oświetlenia ulicy. Aktualnie trwa rozstrzyganie przetargu.
W związku z trudnościami dotyczącymi uregulowania spraw własnościowych na realizację II etapu  (od Cmentarza do ul. Grabówka) ogłoszenie przetargu możliwe było dopiero  4.11.2005 roku. Otwarcie ofert nastąpi 16.01.2006 roku.
Środki finansowe przewidziane w ramach wydatków niewygasających oraz w projekcie budżetu 2006 roku pozwolą na realizację zadania.


Zadanie Nr 10/WIMI/I/G – Budowa ulic: Obejście i Paśniki wraz z połączeniem z ulicą Południową – 365.000,00 zł.

W związku z zawartym zobowiązaniem rozpoczęto realizację zadania.
Kwota wydatków niewygasających pozwoli na finansowanie zawartych zobowiązań. Zakończenie całości zadania planowane jest na październik 2006 roku.


Zadanie Nr 11/WIMI/I/G – Budowa dróg w południowej części Osiedla Wyszogrodzka (ulice: Studzienna, Chabrowa, Malinowa) – 99.926,98 zł.

W 2005 roku opracowano dokumentację na budowę ww. ulic, jednakże ostateczne rozliczenie umowy nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Jednocześnie przygotowywano materiały przetargowe na budowę ulic: Chabrowej i Malinowej.
Środki finansowe zabezpieczone w ramach wydatków niewygasających oraz zaplanowane w projekcie budżetu 2006 roku pozwolą na realizację zadania.


Zadanie Nr 13/WIMI/I/G  - Przebudowa nawierzchni ulicy Macieszy na Osiedlu Winiary – 487.552,00 zł.

W 2005 roku zawarto umowę na budowę ulicy Macieszy z terminem zakończenia 30.05.2006 roku.
Planowane wydatki niewygasające pozwolą na uregulowanie podjętych zobowiązań.


Zadanie Nr 16/WIMI/I/G – Budowa chodników w ulicach: Ciechomickiej i Góry oraz w części ulicy Łąckiej – 374.273,82 zł.

W trakcie roku budżetowego rozszerzono zakres rzeczowy zadania o kolejne etapy budowy chodników w celu całkowitej realizacji zadania. Zawarto umowę na wykonanie IV etapu zadania z terminem zakończenia 14.01.2006 roku oraz przygotowano procedurę przetargową na budowę ostatniego odcinka chodnika (V etap).
Planowane wydatki niewygasające oraz zaplanowane w projekcie budżetu 2006 roku pozwolą na uregulowanie podjętych zobowiązań i zakończenie całości zadania. 


Zadanie Nr 18/WIMI/I/G – Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz z infrastrukturą – 6.055.046,22 zł

W dniu 20.05.2005 roku zawarto umowę na wykonanie I etapu ulicy Tumskiej (od ul. Grodzkiej do ul. Kolegialnej) z terminem zakończenia – marzec 2006. Obecnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe na budowę II i III etapu ulicy Tumskiej.
Planowane wydatki niewygasające oraz zaplanowane w projekcie budżetu 2006 roku pozwolą na uregulowanie podjętych zobowiązań i zakończenie zadania.


Zadanie Nr 20/WIMI/I/G – Budowa ulicy Łącznej wraz z infrastrukturą – 400.000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego rozszerzono zakres rzeczowy o realizację zadania (pierwotny plan zakładał wykonanie dokumentacji technicznej). Aktualnie trwa rozstrzyganie procedury przetargowej na realizację zadania. Planowany termin wykonania zamówienia został określony na 9 miesięcy od zawarcia umowy.
Środki finansowe przewidziane w ramach wydatków niewygasających oraz w projekcie budżetu 2006 roku pozwolą na realizację inwestycji.


Zadanie Nr 54/WIMI/I/G – Budowa ulicy Stoczniowej wraz z infrastrukturą  - 49.800,60 zł.

W dniu 5.10.2005 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej ulicy.
Środki finansowe przewidziane w ramach wydatków niewygasających pozwolą na pokrycie podjętych zobowiązań.


Zadanie Nr 105/WIMI/I/G – Przebudowa ulicy Grabówka – 84.289,96 zł.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w trakcie roku budżetowego. W wyniku przetargu zawarto umowę z terminem realizacji 30.06.2006 roku.
Środki finansowe zabezpieczone w ramach wydatków niewygasających pozwolą na realizację inwestycji.


Zadanie Nr 106/WIMI/I/G – Przebudowa chodnika i ścieżki rowerowej w ulicy Armii Krajowej – 119.930,50 zł.

Zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku budżetowego. W 2005 roku zlecono wykonanie zadania z terminem realizacji 30.09.2006 roku.
Zabezpieczenie środków finansowych jako wydatków niewygasających dotyczy płatności z tytułu zawartego zobowiązania.


Zadanie 26/WGMII/I/G - Realizacja mieszkań komunalnych – 781.911,86 zł.

W 2005 roku zawarto umowę na realizację budynku komunalnego przy ul. Miodowej (umowny termin zakończenia budowy budynku – 30.09.2006 rok).
Środki niewygasające oraz środki finansowe z projektu budżetu 2006 roku pozwolą na wykonanie zadania.
 
Zadanie Nr 28/WGMII/I/G – Realizacja lokali mieszkalnych  przy ulicy Popłacińskiej – 396.592,60 zł.

Obecnie trwa rozstrzyganie przetargu na realizację inwestycji (jest to druga procedura – pierwsza została unieważniona ze względów proceduralnych). Przewiduje się, że w grudniu zostanie zawarta umowa na wykonanie zadania z terminem realizacji – listopad 2006.


Zadanie 32/IT/I/G – Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna - “e-Urząd” - 127.276,48 zł.

Środki finansowe zabezpieczone w ramach wydatków niewygasających dotyczą zobowiązań związanych z rozbudową sieci teleinformatycznej w budynku Ratusza (termin realizacji zadania – koniec stycznia 2006 roku.)


Zadanie Nr 104/WGMII/I/G – Ratusz – inwestycje – 287.800,00 zł.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w trakcie roku budżetowego.
W ramach zadania przewidziane jest:
a) przeniesienie i posadowienie przed wejściem głównym do Ratusza kamiennych lwów,
b) adaptacja poddasza w budynku przy ul. Zduńskiej 3 na pomieszczenia biurowe,
W wyniku dwukrotnej procedury przetargowej nie wyłoniono wykonawcy przeniesienia lwów. Obecnie przygotowywane jest zlecenie realizacji zadania przy zastosowaniu  uproszczonego trybu.
Przygotowywane są również materiały przetargowe na adaptację poddasza na potrzeby Urzędu Miasta.
Środki finansowe przewidziane w ramach wydatków niewygasających pozwolą na realizację zadania.


Zadanie Nr 01/OPZ/G – Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) – 26.856,99 zł.

Środki finansowe pochodzą ze źródeł zewnętrznych i dotyczą realizacji programu EMAS. Rozliczenie realizacji programu wymaga pozostawienia ww. środków w ramach wydatków niewygasających.

Zadanie Nr 121/OPZ/I/G – Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka – 600.000,00 zł.

W 2005 roku została podjęta Uchwała Rady Miasta Płocka w sprawie utworzenia fundacji pn.”Fundusz Grantowy dla Płocka”. W związku z przedłużającymi się procedurami dotyczącymi rejestracji  nowo utworzonej fundacji do końca 2005 roku nie będzie możliwe przekazanie środków z budżetu na fundusz założycielski ww. fundacji.
Środki zabezpieczone w ramach wydatków niewygasających pozwolą na uregulowanie podjętych zobowiązań.


Zadanie Nr 06/WGMII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i żłobków - 109.853,00 zł.

W 2005 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowę na wykonanie prac remontowych, kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Miejskim Przedszkolu nr 34 z terminem zakończenia 23.02.2006 roku.
Środki finansowe zabezpieczone w ramach wydatków niewygasających oraz w projekcie budżetu 2006 roku pozwolą na zakończenie zadania.


Zadanie Nr 40/WIMI/I/G - Przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Gimnazjach – 1.713.498,32 zł.

W 2005 roku  zawarto umowę na przebudowę boisk sportowych przy Gimnazjum nr 5. Obecnie trwa rozstrzyganie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy przebudowy boisk przy Gimnazjum Nr 2 z przewidywanym terminem realizacji 15.06.2006 roku.
Środki finansowe zabezpieczone w ramach wydatków niewygasających pozwolą na finansowanie zobowiązań.


Zadanie Nr 43/WIMI/I/G – Budowa Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ul. Misjonarskiej 22 – 19.891,44 zł.

W 2005 roku zlecono realizację dodatkowego zakresu rzeczowego z terminem realizacji 15.03.2006 roku. 
Środki finansowe zabezpieczone w ramach wydatków niewygasających pozwolą na sfinansowanie zawartych zobowiązań.


Zadanie Nr 94/WIMI/I/G – Rozbudowa Przychodni Rehabilitacyjnej przy ulicy Tysiąclecia – 1.620.658,80 zł.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w trakcie roku budżetowego. W 2005 roku opracowano program funkcjonalno - użytkowy w oparciu o wytyczne i zapotrzebowanie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Obecnie trwa przygotowanie materiałów przetargowych na projektowanie i wykonanie rozbudowy przychodni rehabilitacyjnej.
W ramach wydatków niewygasających oraz zabezpieczonych w projekcie budżetu 2006 roku możliwa będzie realizacja I etapu zadania.


Zadanie Nr 46/WZS/I/G – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej – 1.249.389,12 zł.

W roku 2005 SZPZOZ w Płocku rozpoczął realizację następujących inwestycji:
modernizacja bloku operacyjnego Szpitala Miejskiego w Płocku - termin zakończenia inwestycji pierwotnie wyznaczony był na dzień 15.12.2005r. W trakcie realizacji prac wyburzeniowych i rozbiórkowych wynikły ukryte roboty dodatkowe.  Planowany termin zakończenia zadania -  15.02.2006 r.
Zabezpieczenie środków finansowych jako wydatków niewygasających pozwoli na  realizację zobowiązań podjętych przez SZPZOZ.
przebudowa budynku D Szpitala Miejskiego w Płocku dla potrzeb oddziału chirurgicznego -  w ramach zadania w 2005 roku wykonano prace projektowe, roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe na części budynku D, zalano nowe stropy i zabezpieczono dach na okres zimy. Z uwagi na warunki atmosferyczne ułożenie nowego pokrycia dachowego przesunięto na rok 2006.
 Zabezpieczenie środków finansowych jako wydatków niewygasających pozwoli na  zakończenie robót na dachu.
przebudowa pomieszczeń na terenie Szpitala Miejskiego w Płocku dla potrzeb laboratorium bakteriologii – w ramach zadania w 2005 roku wykonano prace projektowe. Z uwagi na wydłużające się uzgodnienia z Sanepid oraz strażą pożarną, (w związku ze zmianą przepisów prawa) rozstrzyganie przetargu planowane jest na początek stycznia 2006 r. (termin realizacji – 4 miesiące).
 Zabezpieczenie środków finansowych jako wydatków niewygasających pozwoli na  realizację zadania.


Zadanie Nr 49/WIMI/I/G – Budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią oraz kanalizacji sanitarnej dla Osiedli Góry i Ciechomice – 62.000,75 zł.

W 2005 roku zlecono opracowanie aktualizacji koncepcji pn. ”Program uzbrojenia w sieci wodno – kanalizacyjne dla terenów nowo przyłączonych do miasta Płocka” w zakresie kompleksowych rozwiązań związanych z rozwojem sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z przewidywanym odprowadzeniem ścieków sanitarnych do oczyszczalni istniejącej na osiedlu Góry, odprowadzeniem wód opadowych poprzez kanalizację deszczową wraz z uaktualnieniem przebiegu dróg. 
Zabezpieczone środki jako wydatki niewygasające pozwolą na realizację zaciągniętych zobowiązań.


Zadanie Nr 50/WGKI/I/G – Budowa oczyszczalni wód opadowych „Grabówka” – 100.000,00 zł.

W dniu 4.10.2005 roku zawarto umowę na realizację zadania z terminem zakończenia
30.06.2006 roku.
Środki niewygasające oraz środki zaplanowane w projekcie budżetu 2006 roku pozwolą na  wykonanie zadania. 


Zadanie Nr 52/WGKI/I/G – Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na Osiedlach Borowiczki i Imielnica – 121.237,51 zł.

 Wydatki niewygasające dotyczyć będą:
zabezpieczenia środków w wysokości 50.000 zł. w związku z podjętą Uchwałą nr 747/XLlII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z samorządem województwa mazowieckiego w sprawie opracowania dokumentacji technicznej dotyczącej regulacji rzeki Słupianki oraz potwierdzeniem woli zawarcia w/w porozumienia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego wyrażony w piśmie z dnia 5.12.2005 r.
zabezpieczenia kwoty w wysokości 29.280 zł. w związku z prowadzeniem podziałów nieruchomości pod budowę rowu A. Do chwili obecnej nie uzyskano prawomocnych postanowień w sprawie podziałów nieruchomości, tym samym nie jest możliwe opracowanie projektu podziału nieruchomości.
zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 41.957,51 zł. na zakończenie prac projektowych przebudowy ulicy Harcerskiej. W 2005 roku nie jest możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę z uwagi na przedłużającą się procedurę wydawania warunków technicznych przez Telekomunikację Polska S.A. w Radomiu celem usunięcia kolizji z istniejącą siecią telekomunikacyjną (problem pojawił się w ostatnim stadium prac projektowych), przez co nie było możliwe uzyskanie pozytywnej opinii ZUOP, a także z uwagi na złożoną procedurę uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacją przedsięwzięcia.


Zadanie Nr 114/WIMI/IG – Budowa oczyszczalni „Wschód” wraz z kolektorami kanalizacji sanitarnej – 157.827,42 zł.

W 2005 roku w ramach powyższego zadania kontynuowano prace nad aktualizacją dokumentacji technicznej oczyszczalni “Wschód” wraz ze studium wykonalności.
Analiza przeprowadzona na zlecenie “Wodociągów Płockich” sp. z o.o. wykazała niezasadność budowy oczyszczalni Wschód. W związku z powyższym wystąpiono do Projektantów w sprawie odstąpienia od umów. 
Wydatki niewygasające pozwolą na rozliczenie zaciągniętych zobowiązań.


Zadanie Nr 56/WIMI/I/G - Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Lokalnej, Orzechowej, Wiśniowej i Darniowej – 597.891,04 zł.

Po opracowaniu w 2005 roku dokumentacji projektowej na ww. ulice rozpoczęto procedury w celu rozpoczęcia ich realizacji. Obecnie trwa rozstrzyganie przetargu na wykonanie  nawierzchni ulicy Wiśniowej (planowany termin zakończenia  zadania – 31.05.2006 roku).
W końcowej fazie przygotowania są również materiały przetargowe na budowę ulicy Orzechowej - etap I (odcinek od ulicy Lokalnej do ul. Morelowej).
Wydatki niewygasające oraz środki finansowe zabezpieczone w projekcie budżetu 2006 roku pozwolą na realizację zadania. 


Zadanie Nr 57/WIMI/I/G - Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic:  Torowej, Żabiej, Błotnej, Łąkowej i Jesiennej – 659.950,50 zł.

W dniu 14.11.2005 roku zawarto umowę na budowę sięgacza ulicy Jesiennej (do torów PKP) z terminem zakończenia 31.05.2006 r.
Na podstawie umowy zawartej w dniu 27.05.2005 roku trwa opracowanie dokumentacji technicznej na pozostałe ulice ww. zadania.
Wydatki niewygasające oraz środki finansowe zabezpieczone w projekcie budżetu 2006 roku pozwolą na realizację zadania.


Zadanie Nr 58/WIMI/I/G – Umocnienie Skarpy Wiślanej na odcinku od „Hotelu Starzyński” do Katedry wraz z budową Amfiteatru – 5.036.481,00 zł.

Środki niewygasające przeznaczone będą na realizację zobowiązań dotyczących ww. zadania. Umowny termin zakończenia realizacji inwestycji – 30.06.2006 r.        

                   
Zadanie Nr 59/WIMI/I/G – Ogrody działkowe „Kaprys” oraz „Magnolia” – 33.967,34 zł.

Wydatki niewygasające przeznaczone zostaną na pokrycie pozostałej części zobowiązania wynikającego z umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej  oraz inne wydatki dotyczące realizacji zadania (np. opłaty energetyczne). Procedura uzyskania pozwolenia na budowę przedłużyła się ze względu na warunki Aeroklubu Polskiego (obecnie trwa ponownie procedura pozwolenia na budowę).


Zadanie Nr 62/WGKI/I/G - Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy Sądach – 79.768,75 zł.

W 2004 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej I etapu zadania. Niewywiązanie się projektanta z realizacji przedmiotu umowy spowodowało, iż od dnia 16 lipca 2005 r. naliczane są kary umowne. W związku z powyższym prawdopodobne jest uzyskanie dokumentacji bez koniecznego wydatkowania środków finansowych.
W ww. przypadku wydatki niewygasające proponuje się przeznaczyć na rozpoczęcie robót budowlanych.


Zadanie Nr 115/WGKI/I/G – Budowa wodociągu w ulicach: Janówek i Tęczowej – 7.808,00 zł.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w październiku 2005 roku. Wydatki niewygasające zostaną przeznaczone na pokrycie zobowiązań wynikających z zawartej umowy na opracowanie projektu budowy wodociągu w ulicach Janówek i Tęczowej obejmującej również uzyskanie pozwolenia na budowę (przewidywany termin zakończenia – luty 2006).


Zadanie Nr 96/WIMI/I/G – Zakup sceny wraz z oświetleniem – 136.274,80 zł.

Przygotowano materiały do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jednak ze względu na protesty mieszkańców rozważana jest możliwość ewentualnej zmiany lokalizacji sceny.
Z uwagi na powyższe wstrzymano procedurę przetargową do czasu uzyskania wzajemnego porozumienia dotyczącego lokalizacji obiektu.


Zadanie Nr 65/WIMI/I/G – Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje – 508.349,57 zł.

Wydatki niewygasające dotyczą zaciągniętych zobowiązań z tytułu realizacji:
- wybiegu dla pingwinów
- wybiegu dla zebr
- opracowania PT wybiegu dla słoni
- opracowania PT wybiegu dla lampartów i przebudowy pawilonu dydaktycznego


Zadanie Nr 67/WIMI/I/G – Rozbudowa i zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego Sobótka – 247.669,83 zł.

Wydatki niewygasające dotyczą zobowiązań zaciągniętych na realizację:
ciągu pieszo-rowerowego u podnóża skarpy
dokumentacji technicznej dla zaplecza szkoleniowo – socjalno – technicznego wraz z zagospodarowaniem i infrastrukturą dla Sobótki oraz dokumentacji portu jachtowego
montażu mariny jachtowej


Zadanie Nr 93/WIMI/I/G – Hala Sportowo – Widowiskowa – 4.096.113,20 zł.

Po ustaleniu programu funkcjonalno-użytkowego w listopadzie 2005 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z realizacją hali (otwarcie ofert – 23.01.2006 r.) 
Wydatki niewygasające przeznaczone zostaną na rozpoczęcie budowy obiektu. 

 

POWIAT

Zadanie Nr 72/WGKI/I/P - Remont mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę – 6.775.530,16 zł.

Wydatki niewygasające przeznaczone zostaną na realizację zobowiązań wynikających z zawartej w dniu 15 lipca 2005 roku umowy na remont mostu.
Wydatki niewygasające oraz środki finansowe z projektu budżetu na 2006 rok pozwolą na zakończenie zadania.


Zadanie Nr 70/PM/I/P - Drogi dojazdowe – 21.272.373,85 zł.

Środki finansowe zabezpieczone w ramach wydatków niewygasających stanowić będą wkład własny miasta w finansowaniu Projektu pn. “Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zadanie  Nr 71/PM/I/P – Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka – 1.000.000,00 zł.

Środki niewygasające zostaną przekazane w ramach pomocy finansowej dla Gminy Radzanowo zgodnie z zawartym Porozumieniem, do której udzielenia zobowiązało się Miasto Płock w związku z przebudową drogi gminnej Nr 19 “Boryszewo Nowe – granica miasta Płocka” oraz budową infrastruktury technicznej.


Zadanie Nr 74/WIMI/I/P – Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej na Osiedlu Podolszyce Północ – 1.297.881,20 zł.

Po opracowaniu w 2005 roku dokumentacji technicznej na rozbudowę Strażnicy pod potrzeby komisariatu Policji  przygotowywane jest postępowanie przetargowe na wykonanie zadania.
Środki niewygasające przeznaczone będą na realizację inwestycji.


Zadanie Nr 01/WGMII/P – Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych – 690.926,23 zł.

L.O. im. Marszałka St. Małachowskiego
1
Środki niewygasające będą przeznaczone na realizację zobowiązań dotyczących wykonania badań i ekspertyz w zabytkowej części L.O im. St. Małachowskiego.

L.O. im. Wł. Jagiełły

Środki niewygasające oraz środki zaplanowane w projekcie budżetu 2006 roku będą przeznaczone na realizację remontu bieżącego budynku  L.O. im. Wł. Jagiełły.


Zadanie Nr 76/WIMI/I/P – Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły – 5.231.222,80 zł.

W 2005 roku zakończono prace projektowe na przebudowę internatu przy LO. W trakcie  projektowania jest segment dydaktyczny (termin zakończenia opracowania dokumentacji – 20.01.2006 roku).
Środki niewygasające oraz środki zaplanowane w projekcie budżetu miasta 2006 roku pozwolą na realizację podjętych zobowiązań oraz zaplanowanego na 2006 rok zakresu rzeczowego zadania.


Zadanie Nr 83/WGMII/I/P - Przebudowa budynku przy ul. Mościckiego 6 w celu uzyskania standardu usług placówki socjalizacyjnej – 270.980,56 zł.

Środki niewygasające przeznaczone zostaną na częściowe pokrycie zobowiązań zaciągniętych na realizację zadania (umowny termin zakończenia zadania – 20.08.2006 r.)
Środki finansowe przewidziane w ramach wydatków niewygasających oraz w projekcie  budżetu 2006 roku pozwolą na całkowitą realizację zadania.


Zadanie Nr 89/WIMI/I/P - Budowa sali gimnastycznej z zapleczem oraz budowa boiska w Specjalnym Ośrodku Szkolno -  Wychowawczym Nr 2 – 1.369.818,87 zł.

Środki finansowe zabezpieczone w ramach wydatków niewygasających dotyczą zobowiązania zawartego na realizację zakresu rzeczowego (umowny termin zakończenia zadania - 25.11.2006 roku. 
Środki finansowe przewidziane w ramach wydatków niewygasających oraz w projekcie  budżetu 2006 roku pozwolą na całkowitą realizację zadania.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (środa, 04 stycznia 2006, godzina 12:59)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 281
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji