UC H W A Ł A Nr 264/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku
zmiany uchwały 935/LX/98 Rady Miasta Płocka z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie ustalenia formy organizacyjno – prawnej Zakładu Usług Miejskich „MUNISERWIS” w Płocku

UC H W A Ł A  Nr 264/XIV/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 2 września 2003 roku

w sprawie: zmiany uchwały  935/LX/98 Rady Miasta Płocka z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie ustalenia  formy organizacyjno – prawnej Zakładu Usług Miejskich „MUNISERWIS” w Płocku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „h” i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz  z 2002 r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 ) i § 2 ust. 2 uchwały Rady Miasta Płocka Nr324/XXXVI/92 z dnia 24 listopada 1992 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego o nazwie Zakład Usług Miejskich "MUNISERWIS" Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1


W uchwale Rady Miasta Płocka z dnia 24 lutego 1998 r. nr 935/LX/98 w sprawie ustalenia formy organizacyjno – prawnej Zakładu Usług Miejskich „MUNISERWIS” w Płocku zmienionej uchwałą z dnia 30 października 2001 r. nr 934/XLV/01 w sprawie zmiany statutu Zakładu Usług Miejskich „MUNISERWIS” w Płocku  wprowadza się następującą zmianę : załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (środa, 10 września 2003, godzina 11:27)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 037
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji