Uchwała Nr 722/XL/05 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2005 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 587/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr 554/XXIX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie przystąpienia miasta Płocka do programów stypendialnych uczniów szkół ponadgimazjalnych oraz studentów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ustalenia regulaminów przyznawania stypendiów.

Uchwała Nr 722/XL/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 maja 2005 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 587/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr 554/XXIX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie przystąpienia miasta Płocka do programów stypendialnych uczniów szkół ponadgimazjalnych oraz studentów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ustalenia regulaminów przyznawania stypendiów.

Na podstawie art. 12 pkt. 4 i 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568,z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz.1759) z związku z § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz.U. Nr 166, poz. 1745), § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz.U. 2004 r. Nr 200, poz. 2051 ze zmianą z 2005 r. Dz. U. Nr 40, poz. 382) oraz uchwałą Nr 260/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003r. w sprawie ustalenia wizji (misji), kierunków rozwoju i celów szczegółowych Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się nową treść §3 ust. 1 pkt. 6 regulaminu programu „Ze stypendium ku dojrzałości – program stypendialny na rok szkolny 2004/2005” w następującym brzmieniu:
„6)innych dodatkowych opłat i wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkołę, udokumentowanych fakturami zawierającymi oświadczenie ucznia, że zakup został dokonany na jego potrzeby (data i podpis ucznia) oraz potwierdzenie zasadności zakupu przez SKS, w szczególności zakupu:
a)zeszytów, przyborów szkolnych (piórników, przyborów do geometrii, przyborów piśmiennych), atlasów, słowników, zbiorów zadań, encyklopedii, lektur, tablic matematycznych – związanych z programem nauczania,
b)kanapek lub innych artykułów spożywczych zakupionych w sklepiku szkolnym lub innym punkcie żywienia zbiorowego, gdy szkoła nie posiada stołówki,
c)plecaków szkolnych,
d)kalkulatorów,
e)obuwia zamiennego, stroju na zajęcia wychowania fizycznego (butów sportowych, strojów sportowych, np. bluz sportowych, spodni dresowych, getrów, podkoszulek, spodenek),
f)ubrań roboczych, obuwia na praktykę oraz innych przedmiotów związanych z programem nauczania,
oraz opłat za:
g)kurs prawa jazdy, jeżeli jest on obligatoryjnie wymagany przez szkołę.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w terminie dwóch tygodni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 


UZASADNIENIE

Na podstawie otrzymanego w dniu 4 maja 2005 przez Zarząd Jednostek Oświatowych pisma Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departamentu Funduszy Strukturalnych i Pomocowych z dnia 20 kwietnia 2005, znak FS.II./DK./0215-15/05, w sprawie dodatkowych wytycznych z Ministerstwa Gospodarki i Pracy dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach Działania 2.2 ZPORR, z zastrzeżeniem warunków przedstawionych przez Departament Skarbu i Finansów w sprawie kwalifikowania wydatków uczniów na podstawie paragonów, proponuje się wprowadzenie zmian do regulaminu programu „Ze stypendium ku dojrzałości – program stypendialny na rok szkolny 2004/2005” dotyczących ustalenia szczegółowej listy wydatków obligatoryjnych wymaganych przez szkoły.
Zgodnie z opinią z Ministerstwa Gospodarki i Pracy wyrażoną w piśmie DDR-I-951-2003 r. – BT/2005 z dnia 23 marca 2005 (otrzymaną jako załącznik do pisma FS.II./DK./0215-15/05), w związku z koniecznością udowodnienia (w przypadku przeprowadzenia działań kontrolnych przez instytucje zewnętrzne), iż poniesienie wydatku przez ucznia, obligatoryjnie wymaganego przez szkołę, było uzasadnione, zaleca się aby katalog wydatków obligatoryjnie wymaganych przez szkołę został zdefiniowany na poziomie Regulaminu przyznawania stypendiów, tak aby wszystkie szkoły podlegające danemu organowi stosowały jednolite wytyczne w tym zakresie wobec swoich uczniów. Jeżeli na poziomie Regulaminów przyznawania stypendiów nie został dotychczas zdefiniowany katalog wydatków obligatoryjnie wymaganych przez szkołę, dopuszcza się możliwość doprecyzowania zapisów Regulaminu. Wspomniane wyżej pismo MGiP wyjaśnia szczegółowo, iż w ramach działania 2.2 finansowane są wyłącznie wydatki związane z pobieraniem nauki na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym, wydatki, których poniesienie jest niezbędne w celu uczestnictwa w procesie dydaktycznym realizowanym przez szkołę, aby uczeń mógł w pełni korzystać z zajęć wynikających z planu nauczania oraz programu wychowawczego szkoły. Nie przewiduje się finansowania wydatków związanych z zadaniami realizowanymi przez pomoc społeczną (np. zakup odzieży i obuwia) i zapewnianych przez rodziców (magnetofon lub odtwarzacz umożliwiający lepsze przygotowanie się do egzaminów, komitet rodzicielski, elementy wyposażenia stanowiska do nauki).
Jeśli jednak stroje ucznia są obligatoryjnie wymagane przez szkoły i na odbywanych praktykach, np. w szkole o profilu mechanicznym, budowlanym, gastronomicznym itp., wówczas należy je uznać za wydatek kwalifikowalny. W sytuacji gdy są to stroje, bez których możliwy jest udział ucznia w procesie dydaktycznym realizowanym przez szkołę (np. garnitury na apele szkolne i egzaminy maturalne) wówczas wydatków tych nie należy zaliczać do kategorii „inne wydatki obligatoryjnie wymagane przez szkołę”.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 01 czerwca 2005, godzina 13:33)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 507
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji