projekty uchwał
LVIII Sesja Rady Miasta

OBWIESZCZENIE

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 29 sierpnia 2006 roku (wtorek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady (I piętro), ul. Stary Rynek 1 odbędzie się LVIII Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad LVIII Sesji Rady Miasta Płocka.
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Przyjęcie protokołu z obrad LVII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 27.06.2006 roku.
4. Analiza budowy i remontów dróg w latach 2003- 2005 w rozbiciu na poszczególne osiedla.
5. Stan realizacji inwestycji „Drogi dojazdowe do II przeprawy mostowej” - stopień wykorzystania środków finansowych.
6. Gospodarka odpadami komunalnymi.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1) zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2006 rok (druk nr 1049),

2) trybu prac i procedury uchwalania Budżetu miasta Płocka oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu (druk nr 1047),

3) zabezpieczenia środków finansowych na 2007 rok, niezbędnych dla realizacji Projektu SPOT/2.2/45/04 pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa od-cinka I i II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-mach Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport na lata 2004 – 2006 (druk nr 1046),

4) nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Norbertańskiej oznaczonej jako dział-ka nr ewid. 855/1 (druk nr 1050),

5) zmiany Uchwały Nr 571/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie ustale-nia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy, zmienionej Uchwałą Nr 730/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 r. (druk nr 1040),

6) przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic: Królewieckiej i 1 – go Maja (uchwalonego Uchwałą Nr 703/XXXIII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2000 roku) (druk nr 1042),

7) zmiany uchwały nr 960/LVII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie przyzna-nia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieru-chomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka (druk nr 1045),

8) zmiany uchwały w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Miasto Płock za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym (druk nr 1048),

9) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie przedsię-wzięcia pn.: „Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11 w Płocku” i zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla „in blanco” (druk nr 1039),

10) zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Fun-duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006, zmienionej Uchwałą Nr 941/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznacze-nia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006 (druk nr 1036),

11) zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku (druk nr 1037),

12) zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku (druk nr 1038),

13) przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego (druk nr 1041),

14) ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Płocka (druk nr 1043),

15) ustalenia sieci publicznych przedszkoli (druk nr 1044),

16) skargi Pana Rafała Jeznacha z dnia 01.08.2005 roku (druk nr 1035).


Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

8.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.
9.Sprawozdanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.
10.Interpelacje i zapytania radnych.
11.Odpowiedzi na interpelacje.
12.Sprawy różne.
13.Zamknięcie obrad LVIII Sesji Rady Miasta Płocka.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (wtorek, 22 sierpnia 2006, godzina 21:38)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 070
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 23 sierpnia 2006, godzina 13:54
  • Historia aktualizacji

  • 23 sierpnia 2006, godzina 13:54 Aktualizacja danych