Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 491/XXVI/04
AKT PRZEKSZTAŁCENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ

Płock, 25 maja 2004 roku

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 491/XXVI/04
z dnia 25 maja 2004 roku


AKT  PRZEKSZTAŁCENIA  SZKOŁY  PUBLICZNEJ


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568/, art. 12 pkt 8 lit. i) oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1592,  z 2002 r. Nr 23,  poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr  153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162,  poz. 1568/, art. 5 ust. 5a, art. 9 ust. 1  pkt 3 lit. f) oraz art. 58 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329,  Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr  28, poz. 153,  Nr 141,  poz. 943,  z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12,  poz. 136,  Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320,  z 2001 r. Nr 111,  poz. 1194 i  Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984,  Nr 141, poz. 1185 i  Nr 200, poz. 1683  oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 128, Nr 128, poz. 1176 , Nr 137,  poz.1304 i Nr 203, poz. 1966/ oraz art. 2c ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego /Dz. U.  z 1999 r . Nr 12,  poz. 96,  z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 104, poz. 1104 i Nr 122,  poz.1312  oraz  z 2001 r. Nr 111,  poz. 1194,  Nr 144,  poz. 1615 i Nr 147, poz. 1644/
z dniem 1 września 2004 r.

przekształca się

szkołę ponadpodstawową na podbudowie programowej szkoły zasadniczej o nazwie Technikum Zawodowe w Płocku – w szkołę ponadgimnazjalną o nazwie


Technikum Uzupełniające Nr 4 w Płocku
ul. Padlewskiego 2.


Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 w Płocku, ul. Padlewskiego 2.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 01 czerwca 2004, godzina 10:30)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 687
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji