UCHWAŁA NR 393/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Targowej, Obręb 6.

UCHWAŁA NR 393/XXVII/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 września 2008 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Targowej, Obręb 6.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. “a”  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 Dz. U. z 2006 r.  Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2004 r., Nr 261 poz. 2603, Dz. U. z  2005 r. Nr 281 poz. 2782, Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, Dz. U. z 2006 r. Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1601, Dz. U. z 2007 r. Nr 220 poz. 1600, Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 173 poz. 1218, Nr 59 poz. 369)
-  Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej  położonej w Płocku przy ul. Targowej, Obręb 6 “Kostrogaj Rolniczy” wg ewidencji gruntów i budynków  stanowiącej własność Gminy Płock oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 173/79, o pow. 8 922 m², Kw PL1P/00079522/4.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


U Z A S A D N I E N I E

Nieruchomość zabudowana położona w Płocku przy ul. Targowej  oznaczona nr ewid. działki 173/79
o pow. 8 922 m2, KW PL1P/00079522/4, wg danych z ewidencji gruntów i budynków stanowi  własność Gminy Płock.
Nieruchomość zabudowana jest budynkami dwu hal magazynowo – produkcyjnych o powierzchni zabudowy hala I – 1650,60 m2, hala II – 3675,80 m2 wybudowanych w latach siedemdziesiątych.
Nieruchomość stanowiła część byłej Fabryki Maszyn Żniwnych, obecnie jest to przemysłowa część miasta Płocka. Drogi wewnętrzne betonowe, teren utwardzony, oświetlony. Uzbrojenie terenu : instalacja
elektryczna, wodociąg, kanalizacja, instalacja telefoniczna.
Działka o dużej intensywności zabudowy powierzchnia zabudowy budynków wynosi 5 326,40 m2, powierzchnia działki 8 922 m2.
Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Płocka przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie określonym jako “Obszar adaptacji
i modernizacji funkcji przemysłowej”.
Aktualnie gmina nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomość oszacowana została w sierpniu 2008 r. przez rzeczoznawcę majątkowego Panią Annę Zgorzelską  na kwotę 7 973 940,00 złotych w związku z powyższym nie ma zastosowania § 4 uchwały Rady Miasta Płocka nr 52/V/07 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie ustalania zasad nabywania oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawienia przez Gminę Płock nieruchomości będących jej własnością na okres powyżej trzech lat. Konieczne zatem jest podjęcie przez Radę Miasta Płocka uchwały  o wyrażeniu zgody na sprzedaż  w/w nieruchomości  w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.


 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (poniedziałek, 06 października 2008, godzina 08:24)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 697 216
  • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 06 października 2008, godzina 08:24
  • Historia aktualizacji

  • 06 października 2008, godzina 08:24 Aktualizacja danych