UCHWAŁA NR 393/XXIV/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
w sprawie ustalenia diet dla radnych.

UCHWAŁA NR 393/XXIV/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 maja 2012 roku

w sprawie ustalenia diet dla radnych.

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 oraz art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710) i § 34 ust. 4 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 356/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Mazow. z  2012 roku, poz. 4040)- Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1
Za podstawę do ustalania wysokości diety radnego przyjmuje się 10% maksymalnej wysokości diety określonej na podstawie art. 25 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, czyli półtorakrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej na dany rok dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

§ 2
Niżej wymienione osoby otrzymają miesięcznie:
a) Przewodniczący Rady Miasta – 10 diet nie więcej jednak niż półtorakrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej na dany rok dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,
b) Wiceprzewodniczący Rady Miasta – 9 diet,
c) Sekretarz Sesji Rady Miasta Płocka i Przewodniczący stałych i doraźnych Komisji Rady Miasta Płocka – 7 diet,
d) Wiceprzewodniczący stałych i doraźnych Komisji Rady Miasta Płocka – 6 diet,
e) Radni Rady Miasta Płocka – członkowie stałych i doraźnych Komisji Rady Miasta Płocka – 5 diet.

§ 3
Przewodniczący Rad Mieszkańców Osiedli, Przewodniczący Zarządów Osiedli lub inne osoby będące członkami tych organów delegowanych przez tegoż Przewodniczącego, za każdy udział w Sesji Rady Miasta otrzymują diety w wysokości określonej w § 1.


§ 4
1. Diety przysługują radnym Rady Miasta Płocka za pracę związaną z wykonywaniem mandatu radnego, w tym za uczestnictwo w Sesjach Rady Miasta Płocka i w pracach co najmniej dwóch stałych Komisji obradujących na zasadach określonych w Statucie Miasta Płocka z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 i 5.
2. Wysokość diety ustala się zaokrąglając wyliczoną kwotę do pełnych złotych w dół.
3. Wypłata diety następuje do dnia dziesiątego następnego miesiąca.
4. Diety oblicza się na podstawie list obecności na Sesjach i posiedzeniach Komisji Rady.
5. Za każdą nieobecność radnych na Sesji Rady lub posiedzeniu stałych Komisji obniża się diety o 150,00 zł. Powyższe nie dotyczy radnych desygnowanych przez Przewodniczącego Rady Miasta Płocka do innej formy działalności na rzecz miasta Płocka.
6. Jeżeli Radny, w tym osoby, o których mowa w § 2 pkt. a – e, w ciągu miesiąca nie uczestniczy w pracach organów statutowych Rady, wówczas diety nie przysługują.
7. Ust. 4 nie dotyczy posiedzeń Komisji zwołanych w trybie krótszym niż 3 dni przed posiedzeniem danej Komisji.
8. W przypadku wspólnego posiedzenia dwóch lub większej ilości stałych Komisji, radny będący członkiem obu stałych Komisji, za nieobecność na wspólnym posiedzeniu ma obniżaną dietę o 150,00 zł.
9. Dieta przysługuje tylko z jednego tytułu, a więc radnemu pełniącemu jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Mieszkańców Osiedla lub Przewodniczącego Zarządu Osiedla przysługuje dieta radnego Rady Miasta Płocka z uwzględnieniem pełnionej funkcji w Radzie Miasta Płocka.
10. W przypadku zmiany funkcji radnego, ryczałty nalicza się proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w danym miesiącu.
11. W przypadku przerwy wakacyjnej (nie dłużej niż miesiąc) w obradach organów statutowych Rady diety nie są potrącane.

§ 5
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr 476/XXIV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych.


§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2012 roku.


           Przewodniczący
                 Rady Miasta Płocka


          Artur Jaroszewski

Uzasadnienie


 Zgodnie z zapisem § 14 ust. 1 Regulaminu Rady Miasta Płocka wysokość diet i zasady ich wypłacania uchwala Rada na wniosek Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej.  Projekt tej uchwały był przeze mnie w maju br. przekazany do Komisji celem omówienia i przedłożenia go do mnie z wypracowanymi propozycjami zmian, wraz z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad Sesji Rady.
 Projekt uwzględnia zalecenia pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11.04.2012 r. w zakresie maksymalnej wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Miasta Płocka.
 Ponadto wprowadzony został zapis mówiący o tym, że w przypadku przerwy wakacyjnej (nie dłużej niż miesiąc) w obradach organów statutowych Rady diety nie będą potrącane oraz w przypadku wspólnego posiedzenia dwóch lub większej ilości stałych Komisji, radny, będący członkiem obu stałych Komisji, za nieobecność na wspólnym posiedzeniu będzie miał obniżaną dietę za jedną nieobecność (150 zł), a nie jak dotychczas za każdą (300 zł). Dodany został również zapis, iż diety przysługują radnym „za pracę związaną z wykonywaniem mandatu radnego w tym za”.
 Od 1 stycznia 2012 r. 10% maksymalnej wysokości diety określonej na podstawie art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wynosi 264,96 zł.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (środa, 30 maja 2012, godzina 11:18)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 697 374
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji