UCHWAŁA NR 640/XXXVI/05 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2005 roku
w sprawie: zamiany części nieruchomości zabudowanych ozn. nr ewid. 694/54 (ul. Kobylińskiego), 930/1 (ul. Kolegialna 26c), 929 (ul. Kolegialna 26b), 508/2 (ul. Tumska 13) stanowiących własność Gminy Płock na prawo użytkowania wieczystego w nieruchomości zabudowanej ozn. nr ewid. 505 (ul.Tumska 11a).

UCHWAŁA NR 640/XXXVI/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 stycznia 2005 roku

w sprawie: zamiany części nieruchomości zabudowanych ozn. nr ewid. 694/54 (ul. Kobylińskiego), 930/1 (ul. Kolegialna 26c), 929 (ul. Kolegialna 26b),  508/2 (ul. Tumska 13) stanowiących własność Gminy Płock na prawo użytkowania wieczystego w nieruchomości  zabudowanej ozn. nr ewid. 505  (ul.Tumska 11a).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1508, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r Nr 261, poz. 2603)
– Rada Miasta Płocka  postanawia, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na zamianę części nieruchomości zabudowanych ozn. nr ewid.  694/54 (ul. Kobylińskiego), 930/1 (ul. Kolegialna 26c), 929 (ul. Kolegialna 26b), 508/2 (ul. Tumska 13) stanowiących własność Gminy Płock na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości  zabudowanej ozn. nr ewid. 505  (ul.Tumska 11a) w wieczystym użytkowaniu “Społem”  PSS  “Zgoda” stanowiącej własność Gminy Płock.

§2

Źródło  finansowania –  Budżet  Miasta  Płocka  2005 r. 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 01 lutego 2005, godzina 08:18)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 325
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji