UCHWAŁA NR 316/XX/2012 z dnia 28 lutego 2012
w sprawie poparcia samorządowego projektu zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

UCHWAŁA NR 316/XX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2012 roku


w sprawie poparcia samorządowego projektu zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 29 i 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 139, poz. 814, Nr 207, poz. 1230 i Nr 234, poz. 1385) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Rada Miasta Płocka popiera samorządowy projekt zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dotyczący weryfikacji algorytmu naliczania wpłat do budżetu Państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, poprzez przedłożenie jej tekstu Ministrowi Finansów oraz Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
 Rady Miasta Płocka


                                                                         Artur Jaroszewski

 


UZASADNIENIE


Przepisy Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadzają obowiązek corocznego dokonywania przez jednostki samorządu terytorialnego wpłat do budżetu Państwa (tzw. wpłat „janosikowych”) z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej. Do wpłat „janosikowych” zobowiązane są gminy, które uzyskują dochody podatkowe w wysokości większej niż 150 % średniej dochodów podatkowych dla wszystkich gmin, a w przypadku powiatów i województw obowiązek wpłaty powstaje po przekroczeniu już 110 % średniej.
Płock jest jednym z wielu samorządów, w budżetach których obowiązkowa wpłata na rzecz budżetu Państwa czyli tzw. „janosikowe” stanowi znaczną pozycję wydatków. W budżecie miasta na 2012 rok jest to kwota blisko 31 mln zł., stanowiąca 4,2 % wydatków ogółem oraz 5,1 % wydatków bieżących.
W okresie od 2004 do końca 2011 roku z budżetu miasta zostały przekazane do budżetu Państwa łącznie środki w wysokości 201,4 mln zł.
Dlatego też Gmina – Miasto Płock popiera akcję zmierzającą do wprowadzenia zmian w Ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie sposobu naliczania wpłat na „janosikowe”.
Do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej trafił projekt zmiany Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, który przewiduje zmianę algorytmu na podstawie którego wpłaty będą obliczane, a także zmianę progów, wobec którego Rada Miasta Płocka zajmuje pozytywne stanowisko.
Obecny system nie wyrównuje dochodów samorządów, ale odwraca hierarchię finansową. Płatnicy „janosikowego”, którzy w rankingach dochodów na jednego mieszkańca znajdują się na czele listy, po dokonaniu obowiązkowych wpłat spadają na jej koniec. Dlatego też należy zauważyć, że wpłaty na subwencję równoważącą stanowią duży problem dla wielu samorządów - w znacznym stopniu ograniczają ich możliwości inwestycyjne.
Obecnie obowiązujący mechanizm wyrównawczy nie uwzględnia faktu, iż zobowiązując gminy mające większe dochody podatkowe do wpłat „janosikowego” nie bierze się pod uwagę ich faktycznej sytuacji finansowej, czy też faktycznych potrzeb budżetowych (wydatków).
Ponadto z uwagi na fakt iż, wpłaty na „janosikowe” klasyfikowane są w wydatkach bieżących, pogarsza się w znacznym stopniu wynik operacyjny budżetu, tj. różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi.
W dniu 15 lutego bieżącego roku w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu zmiany Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, który został skierowany do prac Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Ponadto rozpoczęte zostały prace nad projektem przygotowanym przez samorządy.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (czwartek, 01 marca 2012, godzina 15:31)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 610
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 01 marca 2012, godzina 15:31
  • Historia aktualizacji

  • 01 marca 2012, godzina 15:31 Aktualizacja danych