Uchwała Nr 700/XL/05 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2005 roku
w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 861/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku w rejonie ulic: Szpitalnej, Traktowej i Dobrzyńskiej oraz Uchwały Nr 83/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 861/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001 roku.

Uchwała Nr 700/XL/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 maja 2005 roku

w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 861/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca
2001 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku w rejonie ulic:
Szpitalnej, Traktowej i Dobrzyńskiej oraz Uchwały Nr 83/VII/03 Rady
Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały
Nr  861/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001 roku.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759), w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759) - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchylić Uchwałę Nr 861/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku w rejonie ulic: Szpitalnej, Traktowej
i Dobrzyńskiej oraz Uchwałę Nr 83/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego
2003 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 861/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca
2001 roku.

§ 2.

Odstąpić od sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku w rejonie ulic: Szpitalnej, Traktowej i Dobrzyńskiej,
do sporządzenia którego przystąpiono uchwałą, o której mowa w §1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Jako źródło finansowania ustalić Budżet miasta Płocka na 2005 rok, Dział. 710, Rozdział
71004 § 4300, § 4170, Zadanie Nr 01/WUGI/G – Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

 


Uzasadnienie


W dniu 15 października 2002r. na podstawie Uchwały Nr 861/XLII/01 Rady Miasta
Płocka z dnia 26 czerwca 2001 roku, zmienionej Uchwałą Nr 83/VII/03 z dnia 27 lutego 2003 roku, przystąpiono do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku w rejonie ulic: Szpitalnej, Traktowej i Dobrzyńskiej. 
Przedmiotowy projekt planu sporządzany jest na podstawie nieobowiązującej już ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka, uchwalone Uchwałą Nr 967/LXIII/98 Rady Miasta Płocka z dnia 21 kwietnia
1998 roku przewiduje “nową wewnętrzną Obwodnicę Północną Miasta”, łączącą się z nową “Trasą Mostową Zachodnią” - biegnącą z rejonu Cekanowa przez Gulczewo, Boryszewo Nowe (bezpośrednio po północnej stronie osiedla Podolszyce), Jędrzejewo (północnym skrajem lotniska), a następnie na północ od dzielnicy przemysłowej Kostrogaj do ul. Długiej i ul. Długą do Maszewa, a za osiedlem Winiary przez most na Wiśle do Popłacina. Fragment tej trasy powinien zostać uwzględniony w projekcie przedmiotowego projektu planu. 
Obecnie Miasto Płock jest na etapie podpisywania z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad porozumienia, którego przedmiotem jest współfinansowanie opracowania koncepcji programowej budowy odcinka drogi krajowej nr 62, od projektowanego węzła w Gminie Radzanowo poprzez nowy most na Wiśle (poza granicami Płocka), do drogi krajowej nr 62 w rejonie Popłacina w gminie Nowy Duninów oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej dla tej inwestycji.
Ze względu na powyższe celowym jest odstąpienie od sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku w rejonie ulic: Szpitalnej, Traktowej i Dobrzyńskiej do czasu rozstrzygnięcia przebiegu w/w. trasy oraz miejsca lokalizacji trzeciej przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (środa, 01 czerwca 2005, godzina 11:58)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 835
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji