UCHWAŁA NR 41/IV/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku
w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

UCHWAŁA NR 41/IV/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 27 stycznia 2015 roku

  

w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 

Na podstawie art.  18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072)  – Rada Miasta Płocka postanawia:

 

§ 1

Na przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wybrano radnych:

1. Tomasz Kominek

2. Artur Kras.

 

§ 2

Traci moc uchwała Nr 745/XLV/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

       Rady Miasta Płocka

 

 

        Artur Jaroszewski

 

 

 

 

 

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 7 lat temu (środa, 28 stycznia 2015, godzina 14:22)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 648
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 28 stycznia 2015, godzina 14:22
  • Historia aktualizacji

  • 28 stycznia 2015, godzina 14:22 Aktualizacja danych