UCHWAŁA Nr 356/XXV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie: zmiany uchwały Nr 1081/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka.

UCHWAŁA Nr 356/XXV/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 czerwca 2008 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr 1081/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001r.: Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r.: Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003r.:  Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004r.: Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759, Dz.U. z 2005r.: Nr 172, poz.1441, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz.1337 i Dz.U. z 2007r.: Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz. 1218), art. 21 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2005r. Nr 31 poz.266, Nr 69 poz.626) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 1081/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka wprowadza się następujące zmiany:
1. § 2 ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„z osobami zakwalifikowanymi do zawarcia umowy najmu lokalu, wytypowanego do remontu lub wykonania prac budowlanych na koszt przyszłego najemcy, pod warunkiem udokumentowania faktu zamieszkiwania na terenie miasta Płocka przez okres co najmniej 5 lat”.
2. § 2 ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„z osobami, które na własny koszt podjęły się dokonania nadbudowy lub rozbudowy obiektów budowlanych stanowiących własność miasta, pod  warunkiem udokumentowania faktu zamieszkiwania na terenie miasta Płocka przez okres co najmniej 5 lat”.
3. § 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„osoby zamieszkujące na terenie miasta Płocka przez okres co najmniej 5 lat pod warunkiem udokumentowania faktu zamieszkiwania”.
4. § 2 ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„osoby zamieszkujące na terenie miasta Płocka przez okres co najmniej 5 lat pod warunkiem udokumentowania faktu zamieszkiwania”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

U Z A S A D N I E N I E

 Wprowadzenie zmiany do uchwały Nr 1081/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka daje gminie możliwość zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej.
 W dotychczasowym stanie prawnym brak było podstaw do zawierania umów najmu z osobami zamieszkującymi na terenie Płocka, które nie posiadały zameldowania na pobyt stały w Płocku przez okres co najmniej 5 lat.
Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim piśmie zauważa, że kryterium zamieszkiwania na terenie gminy nie wzbudza zastrzeżeń , to bez wątpienia kryterium zameldowania nie znajduje podstaw w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.  W ocenie Rzecznika, zastosowanie  kryterium zameldowania prowadzi do niedopuszczalnego ograniczenia prawa członków wspólnoty samorządowej, mających niezaspokojone potrzeby mieszkaniowej i niski dochód, do ubiegania sie o wynajęcie lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy.
 Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego. W wyroku z dnia 29 czerwca 1995r. (Sygn. Akt SA/Po 518/95) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że brak zameldowania nie pozbawia osoby stale zamieszkującej w gminie statusu członka wspólnoty gminnej. Uzależnienie wynajęcia lokalu  mieszkalnego od zameldowania na pobyt stały, w sposób istotny narusza prawo materialne, a szczególnie art. 7 ustawy samorządowej.
 W wyroku natomiast z dnia 27 lutego 1996r. (sygn.akt SA/Rz 809/95) Sąd wskazał, że obowiązkiem gminy jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej. Za członka wspólnoty samorządowej uznaje się każdego mieszkańca gminy, bez względu na okres zameldowania w danej gminie.  
 Podstawowymi warunkami, jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o mieszkanie z zasobów mieszkaniowych gminy są: niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe i niski dochód. Ustawa o ochronie praw lokatorów nie wiąże w jakikolwiek sposób możliwości uzyskania mieszkania z zasobów gminy z przesłanką zameldowania, której spełnienie uprawniałoby dopiero obywatela do ubiegania się o mieszkanie komunalne.
 W związku z powyższym podjęte działania prawne mają na celu wyeliminowanie z obowiązujących przepisów regulacji, uzależniających udzielenie pomocy gminnej w postaci wynajęcia mieszkania komunalnego od zameldowania w Mieście Płocku.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 25 czerwca 2008, godzina 16:26)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 730
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji