UCHWAŁA NR 224/XV/2011 z dnia 27 września 2011 roku
w sprawie: przyjęcia do realizacji przez placówkę oświatową, projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaakceptowanego do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego

UCHWAŁA NR 224/XV/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 września 2011 roku


w sprawie: przyjęcia do realizacji przez placówkę oświatową, projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaakceptowanego do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Dz. U. z 2003 r.: Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r.: Nr 153 poz. 1271, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2005 r.: Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006 r.: Nr 17 poz. 128 i Dz. U. z 2007 r.: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r.: Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777), art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 91 i art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113), art. 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt  6, art. 11, art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami: Dz. U. z 2010 r.: Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) oraz art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, ze zmianami: Nr 127, poz. 857) w związku z art. 1, art. 5 ust. 5a, art. 9 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a), b), c), d), f), g) oraz art. 62 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami: Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r.  Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104: z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz.1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, Nr 44 poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991) oraz Uchwałą Nr 376/XXVI/08 Rady Miasta Płocka z dnia  26 sierpnia 2008r w sprawie wyrażenia zgody na przystępowanie szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę – Miasto Płock do projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:
§ 1
1.Rada Miasta Płocka wyraża zgodę na realizację przez Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 6 Specjalną w Płocku projektu konkursowego pn.: „W drodze do aktywności zawodowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,
9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (zwanego dalej: „Projektem”), rekomendowanego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2.Projekt będzie realizowany w okresie od 01.09.2012 r. do 31.12.2013 r.
3.Całkowita wartość Projektu wynosi 762.922,00 PLN.
4.Wkład własny wynosi 97.272,55 PLN.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodnicząca
Rady Miasta Płocka

Elżbieta Gapińska

 

 

 


Uzasadnienie
W dniu 13 września 2011 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 1970/84/11 dotyczącą rozstrzygnięcia naboru wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.2/2011 pn.: ”W drodze do aktywności zawodowej” dla Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. W ramach w/w konkursu Gmina Miasto Płock złożyła wniosek o dofinansowanie, który został zakwalifikowany do realizacji.
Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności kształcenia zawodowego, a przez to zwiększenie zdolności uczniów i uczennic do przyszłego zatrudnienia. Uczniowie zostaną objęci systemem zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych podnoszących kompetencje kluczowe. Będą to specjalistyczne zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przedmiotów zawodowych służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia oraz zajęcia aktywizujące w zakresie m.in. umiejętności językowych, nauk matematycznych, przedsiębiorczości. Uczniowie zostaną objęci doradztwem i opieką psychologiczno – pedagogiczną. Dzięki realizacji projektu zostanie nawiązana współpraca szkoły z pracodawcami i instytucjami rynku pracy.
 Uchwała jest aktem prawnym warunkującym podpisanie umowy o dofinansowanie.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (piątek, 30 września 2011, godzina 10:37)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 286
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji