Uchwała Nr 710/XL/05 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2005 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych, stanowiących własność Gminy Płock sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi na cele inne niż mieszkaniowe.

Uchwała Nr 710/XL/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 maja 2005 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych, stanowiących własność Gminy Płock sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi na cele inne niż mieszkaniowe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 68 ust. 1 pkt 9 i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr  261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782) 
Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

1.Wyraża się zgodę na udzielenie przez Prezydenta Miasta Płocka bonifikaty od ceny sprzedaży zabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Płock sprzedawanych  w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi w związku z:
a) ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali użytkowych lub lokali garażowych,
b) przeniesieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali użytkowych lub lokali garażowych
- z  wyłączeniem   prawa   do   miejsca   postojowego  w  garażu  wielostanowiskowym      przydzielonym na warunkach własnościowego prawa do lokalu.

2.Wysokość bonifikaty ustala się na 90% różnicy między wartością prawa własności nieruchomości a wartością prawa użytkowania wieczystego.

§ 2

Warunkiem zastosowania bonifikaty określonej w niniejszej uchwale jest złożenie przez spółdzielnię wniosku o sprzedaż nieruchomości do którego należy dołączyć kopie pisemnych żądań członków spółdzielni.

§ 3

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do sprzedaży nieruchomości  gruntowych  na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi bez względu na wysokość ceny.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz  Korga


         

U Z A S A D N I E N I E


Zmiany w ustawodawstwie zmierzają w kierunku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów przeznaczonych i wykorzystywanych na cele zarówno mieszkaniowe jak i użytkowe.
Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dokonaną ustawą z dnia 18 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 240, poz. 2058) o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw może być udzielona bonifikata od ceny sprzedaży nieruchomości gminnej, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana spółdzielniom mieszkaniowym w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem odrębnej własności lokali lub domów jednorodzinnych.
Art. 68 ust. 1 pkt 9 ustawy o gospodarce  nieruchomościami po dokonanej powyżej opisanej nowelizacji nie ogranicza możliwości udzielenia bonifikaty wyłącznie do przypadków lokali  o przeznaczeniu mieszkalnym.
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych w art. 2 w zakresie definicji pojęcia „lokalu”  odsyła do ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2002 r.  Nr 80, poz. 903 ze zm.), a ponadto jako lokal definiuje i samodzielny lokal mieszkalny i lokal o innym przeznaczeniu. Warunkiem uznania lokalu za samodzielny jest wydzielenie w obrębie budynku trwałymi ścianami. Zatem za lokal dla celów ustalenia bonifikaty może być uznany i lokal użytkowy i lokal garażowy, za wyjątkiem nie oddzielonych trwałymi ścianami miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych.
Zgodnie z art. 69 cyt. ustawy o gospodarce nieruchomościami, na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną wg stanu na dzień sprzedaży.
Wobec powyższego proponuje się udzielenie bonifikaty w  w wysokości 80% różnicy między wartością prawa własności nieruchomości a wartością prawa użytkowania wieczystego.
Uwzględniając powyższe jak również apele mieszkańców do radnych o określenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz spółdzielni mieszkaniowych zasadne jest udzielenie bonifikaty warunkowane złożeniem przez spółdzielnię wniosku o sprzedaż nieruchomości do którego należy dołączyć kopie pisemnych żądań członków spółdzielni.
Powyższe odbywa się poprzez podjęcie stosownej uchwały.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (środa, 01 czerwca 2005, godzina 12:34)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 396
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji