UCHWAŁA Nr 75/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 roku
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania za rok 2006 z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Płocku.

UCHWAŁA Nr 75/VII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 marca 2007 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania za rok 2006 z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337) w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2005r. Nr 244, poz. 2080, ze zmianami: Dz. U. z 2006r. Nr 157 poz. 1199, Nr 170 poz. 1217, Nr 249 poz. 1834) Rada Miasta Płocka uchwala:

§ 1
Zatwierdza się Sprawozdanie za rok 2006 z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Płocku, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 15.12.2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. 244. 2080, ze zmianami: Dz. U. z 2006r. Nr 157 poz. 119, Nr 170 poz. 1217, Nr 249 poz. 1834) rzecznicy konsumentów zostali zobowiązani do przedkładania w terminie do 31 marca każdego roku, radzie miasta do zatwierdzenia, rocznego sprawozdania ze swojej działalności za rok poprzedni.
Sprawozdanie składane jest co roku.
Przedmiot niniejszego sprawozdania nie stanowi prawa miejscowego, a zatem Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (poniedziałek, 02 kwietnia 2007, godzina 08:40)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 283
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji