UCHWAŁA NR 846/LIX/10 z dnia 09 listopada 2010 roku
w sprawie: dopłat do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz zmiany uchwały Nr 149/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 roku zmienionej uchwałą Nr 471/XXXIII/09 z dnia 24 lutego 2009 roku

UCHWAŁA  Nr 846/LIX/10
RADY  MIASTA  PŁOCKA
z dnia 9 listopada 2010 roku

w sprawie: dopłat do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz zmiany uchwały Nr 149/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 roku zmienionej uchwałą Nr 471/XXXIII/09 z dnia 24 lutego 2009 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a”, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity  Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2002 r.; Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2003 r.;  Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2004 r,; Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2005 r.; Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 z 2006 r.; Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218 z 2007 r.; Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458 z 2008 r.; Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2009 r,; Nr 28, poz. 142 i 146 z 2010 r.) Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1
Wyraża się zgodę na kontynuację realizacji dopłat stanowiących różnicę pomiędzy czynszem dla zasobów Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. a czynszem ustalonym dla zasobu mieszkaniowego Gminy w wysokościach nie większych niż:
- 2011 rok - 765 000 zł,
- 2012 rok - 803 000 zł,
- 2013 rok - 843 000 zł,
- 2014 rok - 885 000 zł.
§ 2
Źródło finansowania w latach 2011 - 2014 - budżety Miasta Płocka na lata 2011 - 2014.

§ 3
W uchwale Nr 149/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie dopłat do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zmienionej uchwałą Nr 471/XXXIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2009 roku wprowadzić następującą zmianę:
W § 1 w miejsce zapisu: „ - 2010 rok - 631 000 zł.”  wpisuje się:
„ - 2010 rok - 750 000 zł.”
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga


Uzasadnienie

 


  W wyniku realizacji w latach 2002 - 2004 programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy Gminy Płock i Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. nastąpiło zasiedlenie tych lokali osobami wskazanymi przez Miasto. Czynsz najmu lokali ustalony został zgodnie z zasadami obowiązującymi dla mieszkaniowego zasobu Gminy.
 Zgodnie z porozumieniem w sprawie budowy mieszkań komunalnych Nr 160/WKII-RB/P/31/02 z dnia 23 września 2002 roku Gmina przekazała Spółce w latach 2004 – 2006 dopłaty stanowiące różnicę pomiędzy czynszem dla zasobów MTBS Sp. z o.o., a czynszem ustalonym dla mieszkaniowego zasobu Gminy. W § 7 p. 1 pp 5 porozumienia zawarto zapis, iż w kolejnych latach wysokość dopłaty będzie ustalona między stronami w formie aneksu. W latach 2007 – 2010 dopłaty realizowane są na podstawie zawartego aneksu Nr 4/3/WGM.I/p/119/07 z dnia 10 września 2007 roku.
 Wobec wzrostu od lutego 2010 roku stawki czynszu dla zasobów MTBS z 9,32zł/m2 na 10,48 zł/m2 zaistniała konieczność zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na rok 2010 o 119 000 zł.
 Mając powyższe na uwadze zachodzi konieczność wyrażenia przez Radę Miasta zgody na kontynuowanie dopłat do czynszów za najem przedmiotowych lokali oraz zwiększenie środków na rok 2010.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (piątek, 12 listopada 2010, godzina 11:26)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 286
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji