UCHWAŁA Nr 286/XV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2003 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 873/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001 roku.

UCHWAŁA Nr 286/XV/03
RADY  MIASTA  PŁOCKA
z dnia 29 września 2003 roku


w sprawie   zmiany Uchwały Nr 873/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001 roku.


                    Na podstawie art. 34 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014,  z 1999 roku  Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778, Nr 110 poz. 1255, z 2000 roku Nr 6 poz.69, Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz. 550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz. 1251, Nr 122 poz. 1315, z 2001 roku Nr 45 poz. 497, Nr 46 poz.499, Nr 125 poz.1368, Nr 98 poz.1070, Nr 102, poz. 1116, Nr  145 poz. 1623,  z 2002 roku Nr  41 poz. 365,  Nr 41 poz. 363, Nr 74 poz. 676, 156, poz. 1300, Nr 113 poz. 984,  Nr 200 poz. 1685,  Nr   213, poz. 1802, Nr 100, poz. 1082,  Nr 214, poz. 1806, Nr 216, poz. 1824 , z 2003 Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391,  Nr 65,  poz. 594), w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80 , poz. 717 ), art. 12 pkt. 11 w związku z art.92 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 ), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2001 roku (Dz.U. Nr 6 poz. 54) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych  (Dz.U. Nr 62 poz. 718, z 2001 roku Nr 46 poz. 499, z 2002 roku Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, z 2003 roku Nr 65 poz. 595) – Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 873/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa wprowadza się następujące zmiany:

1.w § 2 ust. 1 dodaje się pkt. 6 o brzmieniu „Zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że dłużnik nie posiada majątku, z którego wierzyciel mógłby zaspokoić swoje roszczenia”,

2.w § 2 ust. 1 dodaje się pkt. 7 o brzmieniu „Pomimo zastosowania wszystkich możliwych instrumentów prawnych w postępowaniu windykacyjnym należności uległy przedawnieniu”,

3.w § 2  dodaje się ust. 1a o brzmieniu „Z urzędu będą umarzane w całości należności pieniężne z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z realizacją inwestycji miejskich”,

4.w § 4 ust. 1  „Zarząd Miasta Płocka” zastępuje się wyrazami „Prezydent Miasta Płocka”,

5.w § 4 ust. 2  „Zarząd Miasta Płocka” zastępuje się wyrazami „Prezydent Miasta Płocka”,

6.w § 5 ust. 1 skreśla się wyrazy „Dyrektorzy i”, natomiast wyrazy „Naczelnicy Wydziałów”  zastępuje się wyrazami „Kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta”,

7.w  § 5 ust. 2 wyrazy „ uchwały i przedkłada Zarządowi Miasta Płocka” zastępuje się wyrazami „ Zarządzenia i przedkłada Prezydentowi Miasta Płocka”,

8.w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie „Prezydent Miasta Płocka podejmuje stosowne Zarządzenie”,

9.w § 5 ust. 4 wyrazy „Uchwałę Zarządu Miasta Płocka” zastępuje się wyrazami „Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka”.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

UZASADNIENIE

          Proponowane Uchwałą zmiany obejmują kilka zagadnień tj. rozszerzenie katalogu umorzeń o przypadki dotyczące uzasadnionej niewypłacalności dłużnika, przedawnienie należności, umorzenie opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego w związku z realizacją inwestycji miejskich oraz dostosowanie zapisów w uchwale do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

         Rozszerzenie katalogu umorzeń dotyczące niewypłacalności dłużnika (§ 2 ust.1 pkt 6) uzasadnione jest sytuacjami, w których wierzyciel posiada informację o ewidentnej niewypłacalności dłużnika (braku jakichkolwiek aktywów), co zaskutkuje brakiem konieczności ponoszenia wydatków na opłaty sądowe.
         Natomiast uzupełnienie katalogu umorzeń (§ 2 ust. 1 pkt 7) o umorzenie należności przedawnionych daje możliwość uporządkowania ewidencji księgowej i zamknięcia spraw roszczeniowych w przypadku gdy wszystkie możliwości w postępowaniu windykacyjnym okazały się nieskuteczne a sprawa uległa przedawnieniu.

          Ponadto zaproponowano umarzanie z urzędu opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego dla realizowanych inwestycji miejskich (§ 2 ust. 1a). Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 roku (Dz. U. Nr 6 poz. 33 z późn zm.) realizacje inwestycji prowadzonych w pasie drogowym wymagają zezwolenia właściwego organu i uiszczenia przez inwestora stosownej opłaty. Naliczane przez MZD opłaty podwyższają koszt realizacji zadania. Dotyczy to w szczególności inwestycji liniowych wykonywanych w pasie drogowym takich jak: kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociągi, różnego rodzaju kolizje z liniami energetycznymi i sieciami a także w przypadku przejść poprzecznych przez ulice przy wykonywaniu przyłączy wcześniej wymienionych mediów do realizowanych różnego rodzaju obiektów.
Opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego stanowią dochód środka specjalnego MZD.
Umarzanie ww. opłat w związku z realizacją inwestycji miejskich spowodowałoby obniżenie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych.

Pozostałe zaproponowane w uchwale zmiany mają na celu dostosowanie jej zapisów do obecnie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (poniedziałek, 06 października 2003, godzina 14:05)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 165
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji