projekty uchwał
Sesja IV - 29-12-2006

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Rady Miasta Płocka
zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 29 grudnia 2006r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Miasta, Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się IV Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad

1.Otwarcie obrad IV Sesji Rady Miasta Płocka.
2.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.Przyjęcie protokołu z obrad III Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2006 roku.
4.Podjęcie uchwał w sprawach:
 
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1)nadania Godności „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi prof. Stanisławowi Wielgusowi,
2)zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2006 rok,
3)wydatków budżetu miasta Płocka, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego,
4)przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka na rok 2007,
5)zaopiniowania „Studium dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej – Etap III”,
6)zmiany Uchwały Nr 285/XIV/99 Rady Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 1999 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Budżetowego – Izba Wytrzeźwień w Płocku w jednostkę Budżetową Izba Wytrzeźwień w Płocku, zmienionej Uchwałą Nr 90/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003 r.,
7)zwolnienia z opłat wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminę miasta Płocka,
8)wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych przy ul. Kolejowej, ul. 1 Maja i ul. Bielskiej w Płocku będącej własnością Gminy Płock,
9)wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Klonowej w Płocku,
10)wyrażenia zgody na wykorzystanie Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu Miasta Płocka,
11)wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Ignacego Łukasiewicza.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Miasta Płocka.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

/-/Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 22 grudnia 2006, godzina 10:01)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 950
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji