Uchwała Nr 693/XXXIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2005 roku
w sprawie zmiany uchwał:

Uchwała Nr 693/XXXIX/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 kwietnia 2005 roku

w sprawie zmiany uchwał:
  - Nr 1081/LIII/02 Rady Miasta Płocka  z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta     Płocka,
  - Nr 472/XXIV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2004 – 2008,
w zakresie ustalenia warunków  udzielania obniżek czynszu naliczonego według obowiązujących stawek w stosunku do najemców o niskich dochodach.

Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt. 15, art.40 ust.1 oraz art. 41 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591, ze zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr. 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759) w związku z art. 7 ust. 2 – 11,  21 ust. 2 pkt 4, ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266) Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 1081/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka dodaje się § 6 a w następującym brzmieniu:
„Wysokość dochodu gospodarstwa domowego przypadająca na jednego członka  tego gospodarstwa, uzasadniająca zastosowanie obniżek czynszu, wynosi nie więcej niż:
a) 75% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
b) 50% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym”.

§ 2

W załączniku do uchwały Nr 472/XXIV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2004 – 2008 wprowadza się zmianę polegającą na dopisaniu punktu o następującej treści:

„Va. Warunki obniżania czynszu
1. Ustala się wskaźniki obniżek stawek czynszu naliczanego zgodnie z uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 1080/LIII/02 z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad polityki czynszowej oraz uchwałą Zarządu Miasta Płocka Nr 158/3112/02 z dnia 19 września 2002 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu zmienionej zarządzeniem Nr 329/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 maja 2003 roku w następujących wysokościach:
- 50 % dla najemców, których średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego jest niższy niż 50 %  kwoty uprawniającej do ubiegania się o obniżkę,
- 25 % dla najemców, których średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego jest równy bądź wyższy niż 50 %  kwoty uprawniającej do ubiegania się o obniżkę, ale nie wyższy niż 100 % tej kwoty.
2. Stawka czynszu najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy może być obniżona maksymalnie do poziomu stawki czynszu ustalonej dla lokali socjalnych.
3. O obniżkę czynszu mogą ubiegać się najemcy lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy, za wyjątkiem najemców lokali socjalnych oraz najemców którym wypowiedziano umowę najmu, a których termin wypowiedzenia jeszcze nie upłynął.
4. Obniżki mogą być stosowane także w stosunku do podnajemców, którzy używają lokali wynajmowanych przez gminę od innych właścicieli.
5. Obniżka czynszu nie przysługuje najemcy zamieszkującemu w lokalu, w którym normatywna powierzchnia użytkowa, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego, przekracza normy uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych.
6. Najemcy, o którym mowa w ust. 5 mogą ubiegać się o obniżkę czynszu, jeżeli od co najmniej dwóch lat oczekują na wynajęcie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy o mniejszej powierzchni i w tym okresie nie otrzymali propozycji wynajęcia takiego lokalu. Za moment rozpoczęcia okresu oczekiwania uważa się dzień złożenia wniosku na urzędowym formularzu.”

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, ale nie wcześniej niż pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PŁOCKA

TOMASZ KORGA


Uzasadnienie

Zmiana ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego dokonana ustawą z dnia 17 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych ustaw, opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 281 z 2004 roku poz, 2783, dała właścicielom lokali wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego możliwość stosowania obniżek czynszu naliczonego według obowiązujących stawek w stosunku do najemców o niskich dochodach. Obniżki czynszu winny być stosowane w oparciu o postanowienia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Dla zasobów gminnych – organem tym jest Rada Miasta Płocka.
Przedmiotowa uchwała określa warunki stosowania obniżek czynszów oraz wprowadza kryterium finansowe jakie winny spełniać osoby ubiegające się o obniżkę.
Podjęcie uchwały pozwoli na zmniejszenie kosztów utrzymania lokali przez osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. Obecnie wiele z tych osób już korzysta z pomocy poprzez dodatki mieszkaniowe. Jest jednak grupa, która nie spełnia kryteriów określonych ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych. Do tej grupy w głównej mierze skierowana zostanie pomoc wynikająca z obniżenia stawki czynszu.

Analiza zysków dla najemców

Wnioski:
1. Na obniżkach czynszu najwięcej zyskają osoby, które nie korzystają z dodatku mieszkaniowego.
Kryterium dochodowe przewidziane dla dodatków mieszkaniowych jest wyższe niż kryteria dla otrzymania obniżki czynszu. Należy przyjąć, że osobami, które nie korzystają z dodatku, a będą objęte obniżką czynszu są osoby zamieszkujące w dużych mieszkaniach.
Dla jednej osoby będzie to mieszkanie powyżej 45,5 m2, dla dwóch 52 m2, dla trzech, 58,5 m2, dla czterech 71,5 m2 itd.

Przykład
Dla 3 osobowej rodziny, mieszkanie 60m2, czynsz 2,40 zł/m2 przy dochodzie 281 zł/osobę będzie to kwota obniżki około 36 zł w skali miesiąca.
2. Dla osób korzystających z dodatku mieszkaniowego rzeczywisty zysk z tytułu obniżenia czynszu jest dużo mniejszy. Pomimo realnego zmniejszenia czynszu o 22,50 zł, saldo opłat mieszkaniowych -dodatek i opłaty- zmniejszy się o 2,25 złotych w skali miesiąca (np. przypadek 3 osobowej rodziny, zamieszkującej w mieszkaniu o powierzchni 45 m2-przykład IIa)
Zależność ta jest stała i wynika ze sposobu naliczania dodatku mieszkaniowego .

3. Wysokość dodatków mieszkaniowych dla osób korzystających z obniżki czynszu zmniejszy się.
Dodatek dla rodziny z przykładu powyżej będzie niższy o 90 % kwoty, o którą zmniejszył się czynsz tzn. 90 % kwoty 22, 50 zł tj. 19,80 zł w skali miesiąca.

Przykłady:
Ia
1 osoba, 35 m2, czynsz 70 zł, dochód 421 złotych, pozostałe opłaty przyjmowane do naliczenia dodatku mieszkaniowego 128 złotych.
Suma opłat teraz- 198 złotych
Suma opłat po obniżce ( o 25%) - 180,50 złotych.
Czynsz stanowi 35 % opłat.( bez uwzględnienia opłat za energię elektryczną i gaz przewodowy).
Dodatek mieszkaniowy teraz wynosi – 115,01złotych
Dodatek po obniżce czynszu o 25 % wyniesie – 99,26 złotych.
 
Najemca płaci teraz(opłaty – dodatek mieszkaniowy) 82,99 złotych
Najemca będzie płacił ( opłaty – dodatek mieszkaniowy) 81,24 zł.
Przy zmianie czynszu o kwotę 17,5 złotych ( o tyle też zmniejszają się wpływy do MZGM) najemca korzystający z dodatku mieszkaniowego zyskuje 1,75 złotych.

Ib
Przy dochodzie 210 złotych z zachowaniem pozostałych warunków, obniżka czynszu o 50 %.
Suma opłat teraz- 198 złotych
Suma opłat po obniżce( o 50 %) - 163 złotych.

Dodatek mieszkaniowy teraz wynosi – 146,70 złotych
Dodatek po obniżce czynszu o 25 % wyniesie – 115,20 złotych.
 
Najemca płaci teraz (opłaty – dodatek mieszkaniowy) 51,30 zł
Najemca będzie płacił ( opłaty – dodatek mieszkaniowy) 47,80 zł.
Przy zmianie czynszu o kwotę 35 złotych ( o tyle też zmniejszają się wpływy do MZGM) najemca korzystający z dodatku mieszkaniowego zyskuje 3,50 złotych.

IIa
Rodzina 3 osobowa , mieszkanie 45 m2, czynsz 90 złotych, pozostałe opłaty 202,50 złotych, dochód na osobę 281 złotych, obniżka czynszu o 25%.

Suma opłat teraz- 292,50 złotych
Suma opłat po obniżce( o 25%) - 270 złotych.

Dodatek mieszkaniowy teraz wynosi – 162,09 złotych
Dodatek po obniżce czynszu o 25 % wyniesie – 141,84 złotych.
 
Najemca płaci teraz(opłaty – dodatek mieszkaniowy) 130,41 złotych
Najemca będzie płacił ( opłaty – dodatek mieszkaniowy) 128,16 zł.
Przy zmianie czynszu o kwotę 22,5 złotych ( o tyle też zmniejszają się wpływy do MZGM) najemca korzystający z dodatku mieszkaniowego zyskuje 2,25 złotych.

IIb
Przy dochodzie 140 złotych z zachowaniem pozostałych warunków, obniżka czynszu o 50%.
Suma opłat teraz- 292,50 złotych
Suma opłat po obniżce( o 50%) - 247,50 złotych.

Dodatek mieszkaniowy teraz wynosi – 212,50 złotych
Dodatek po obniżce czynszu o 25 % wyniesie – 172,35 złotych.
 
Najemca płaci teraz(opłaty – dodatek mieszkaniowy) 79,65 złotych
Najemca będzie płacił ( opłaty – dodatek mieszkaniowy) 75,15 zł.
Przy zmianie czynszu o kwotę 45 złotych ( o tyle też zmniejszają się wpływy do MZGM) najemca korzystający z dodatku mieszkaniowego zyskuje 4,50 złotych.


Wprowadzenie obniżek czynszów wpłynie na zmniejszenie dochodów przeznaczanych na remonty zasobów gminnych.
W związku z powyższym przeprowadzono dwa szacunki.
I. Szacunek przeprowadzono przy przyjęciu założeń:
1. Do obniżki kwalifikować się będzie 20 % najemców – wskaźnik na poziomie występującego w Płocku bezrobocia.
2. Wielkość zasobów mieszkaniowych administrowanych przez MZGM TBS Sp. z o.o. - 217 600 m2
3. Przyjęto, że obniżką będzie objętych 20 % powierzchni lokali mieszkalnych (analogicznie do stopy bezrobocia).
4. Średni czynsz w zasobach administrowanych przez MZGM TBS przyjęto na poziomie 2,17 zł/m2.
Na podstawie tych założeń oszacować można, że w przypadku zastosowania obniżki czynszu na poziomie 50 % dla 20 % powierzchni, w skali roku wpływy z czynszu najmu będą mniejsze o kwotę około 566 600 zł.

II. Szacunek przeprowadzono przy przyjęciu założeń:
1.Do obniżki kwalifikować się będzie 25 % najemców – założenie to oparto na liczbie osób pobierających dodatki mieszkaniowe (około 50% najemców pobiera dodatek mieszkaniowy, a około 50% z nich ma dochody na poziomie umożliwiającym ubieganie się o obniżkę),
2.Wielkość zasobów mieszkaniowych administrowanych przez MZGM TBS Sp. z o.o. - 217 600 m2,, a obniżki będą dotyczyły 25% tej powierzchni tj. 54 400 m2,.
3.Średni czynsz w zasobach administrowanych przez MZGM TBS przyjęto na poziomie 2,17 zł/m2
4.Średnia wielkość obniżki będzie wynosiła 37,5%.

Zgodnie z tymi założeniami  wpływy z czynszu w skali roku będą mniejsze o około 531 200 zł.
Biorąc pod uwagę te szacunki, można przyjąć, że nakłady na remonty zasobów gminnych, dotychczas finansowanych z przychodów z czynszu, zmniejszą się o ponad 500 000 zł. Dokładniejsze szacunki zmniejszenia wpływów z tytułu najmu lokali gminnych będą możliwe po roku funkcjonowania uchwały. Na dzień dzisiejszy nie można ocenić, ile osób zajmujących lokale o dużym metrażu będzie skłonna do zamiany ich na mniejsze (jeden z warunków).
Przy wprowadzaniu warunków obniżania czynszu należy zauważyć, że w potocznym rozumieniu za czynsz są uważane wszystkie opłaty wnoszone do administratora. W rzeczywistości udział czynszu w opłatach jest różny w zależności od standardu zajmowanego lokalu.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 04 maja 2005, godzina 11:42)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 388
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji