UCHWAŁA NR 700/XLII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasto Płock

UCHWAŁA NR 700/XLII/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasto Płock projektu pn.: „Potencjał – Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2007-2013 Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                     o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz  art. 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938)  Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1
1. Rada Miasta Płocka wyraża zgodę na realizację projektu pn.: „Potencjał – Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2007-2013 Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.
2. Projekt będzie realizowany w okresie od 02.01.2014 r. do 30.06.2015 r.
3. Całkowita wartość projektu wynosi 661 796,60 PLN, w tym:
1) w 2014 r. - 547 455,80 PLN
2) w 2015 r. - 114 340,80 PLN
4. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i Budżetu Państwa (15%).

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący  
Rady Miasta Płocka


     Artur Jaroszewski 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (czwartek, 02 stycznia 2014, godzina 13:45)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 302
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji