UCHWAŁA NR 152/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 472/XXIV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2004 – 2008, zmienionej uchwałą Nr 693/XXXIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2005 roku, w zakresie polityki czynszowej oraz planów w zakresie sprzedaży lokali

UCHWAŁA NR 152/X/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 472/XXIV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2004 – 2008, zmienionej uchwałą Nr 693/XXXIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2005 roku, w zakresie polityki czynszowej oraz planów w zakresie sprzedaży lokali


Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt. 15, art.40 ust.1 oraz art. 41 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2002 r., Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2003 r.; Nr102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2004 r.; Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2005 r.; Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 z 2006 r.; Nr 48 poz. 327 z 2007 r.) w związku z art. 7 ust. 2 – 11,  21 ust. 2 pkt 4, ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zmianami: Dz.U. Nr 281 poz. 2783 z 2005 r,; Nr 86 poz. 602, Nr 94 poz. 657, Nr 167 poz. 1193 z 2006 r.; Nr 249 poz. 1833 z 2007 r.) Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1

W załączniku do uchwały Nr 472/XXIV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2004 – 2008 zmienionej uchwałą Nr 693/XXXIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2005 roku, wprowadza się zmiany polegające na:


I. W dziale III: Planowana sprzedaż lokali komunalnych, część „Plany w zakresie sprzedaży lokali” otrzymuje nowe brzmienie:


„Plany w zakresie sprzedaży lokali.
 Planuje się zintensyfikowanie sprzedaży lokali w budynkach przeznaczonych do sprzedaży. Proponuje się dopuszczenie do sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy w budynkach nie wymienionych w uchwale 1082/LIII/02 z dnia 28 maja 2002 r., a wybudowanych przed 2000 rokiem pod warunkiem sprzedaży zbiorowej wszystkich udziałów jednorazowo, przy zastosowaniu bonifikaty 95%. W tym celu należy dokonać zmian w obowiązującej uchwale o zasadach sprzedaży.
 W celu zwiększenia sprzedaży działania intensyfikacyjne będą obejmować:
1. sprzedaż lokali w nieruchomościach, w których osoby fizyczne posiadają co najmniej 50 % udziałów,
2. sprzedaż lokali w budynkach o relatywnie niedużych zaległościach remontowych,
3. sprzedaż mieszkań w budynkach o niewielkiej liczbie lokali,
4. zmianę zasad sprzedaży lokali komunalnych, polegającą na zwiększeniu bonifikaty dla osób wykupujących i likwidacji wykupu zbiorowego.
5. sprzedaż  w trybie przetargowym opróżnionych lokali mieszkalnych w budynkach przeznaczonych do sprzedaży wymienionych w Załączniku nr 1 do uchwały nr 730/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku, na co niniejszym Rada Miasta wyraża zgodę.

 Zakłada się dążenie do zwiększenia sprzedaży mieszkań w granicach od 10 % do 20 % rocznie. Proponuje się również działania zmierzające do sprzedaży lokali użytkowych, które nie znajdują najemców w trzech kolejno przeprowadzonych przetargach ze zmniejszającą się stawką wywoławczą czynszu na wynajem. Dopuszcza się również sprzedaż lokali użytkowych już wynajętych.
 Podstawowym efektem zrealizowania zaplanowanej sprzedaży lokali powinno być zmniejszenie udziału budżetu gminy w kosztach remontów budynków komunalnych. Część kosztów, zgodnie z posiadanymi udziałami pokrywają właściciele wyodrębnionych lokali. Realizacja prywatyzacji i zamiany mieszkań powinna przynieść określone korzyści finansowe dla budżetu gminy. Środki uzyskiwane z prywatyzacji gminnych lokali  powinny być w całości wykorzystywane w ramach gminnej gospodarki mieszkaniowej ,    w tym na finansowanie budowy lokali socjalnych.
 Powodzenie programu prywatyzacji uwarunkowane jest szeregiem czynników, do których można
zaliczyć między innymi:
1. możliwości finansowe społeczności lokalnej,
2. kształtowanie się rynku mieszkaniowego w mieście,
3. przyjęte zasady sprzedaży lokali,
4. politykę państwa zachęcającą najemców lokali (np. w formie ulg podatkowych, kredytów) do ich wykupu od gminy.
 Ważnym elementem będzie przeprowadzenie intensywnych działań informujących przyszłych właścicieli o prawach i obowiązkach związanych z nabyciem nieruchomości lokalowej.”


II. Dotychczasowa treść działu „V. Polityka czynszowa” otrzymuje nowe brzmienie:


„V. Polityka czynszowa.
 Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego do kompetencji Rady Miasta należy ustalanie wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, w tym zasad polityki czynszowej (art.21 ust.2 pkt 4).
 W lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy albo komunalnych osób prawnych lub spółek prawa handlowego utworzonych z udziałem gminy, z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, a także w lokalach pozostających w posiadaniu samoistnym tych podmiotów stawki czynszu za 1m2 powierzchni winny być ustalane z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających ich wartość użytkową, a w szczególności:
1. położenie budynku z podziałem na centrum, śródmieście i peryferie, rodzaj zabudowy (zwarta, wolnostojąca),
2. położenie lokalu w budynku, np. kondygnacja, stopień nasłonecznienia lokalu,
3. wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stan,
4. ogólny stan techniczny budynku w tym szczegółowe określenie stanu technicznego budynku z uwzględnieniem wieku budynku oraz wykaz części składowych których wymiana lub remont kapitalny ma wpływ na ocenę stanu technicznego.
 Przyjmuje się zastosowanie 2 stawek bazowych z podziałem na budynki wybudowane przed l stycznia 1999 roku i po l stycznia 1999 roku. Dla lokali socjalnych ustalana będzie stawka czynszu w wysokości 50 % stawki najniższego czynszu realnego (tj. po zastosowaniu współczynników korygujących).
 Zasady polityki czynszowej powinny prowadzić do takiego kształtowania stawek czynszowych, które pozwoliłyby zapewnić samowystarczalność finansową gospodarki mieszkaniowej tak, aby pokrywały przynajmniej koszty bieżącego utrzymania budynków. Takie założenie jest jednak trudne do osiągnięcia w latach 2004-2008 z uwagi na postępujące ubożenie społeczeństwa.
 Czynsze ustalane dla mieszkaniowego zasobu nie mogą przekraczać 3% wartości odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa mazowieckiego w skali roku. Podwyższanie czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, nie może być dokonywane częściej niż co 6 miesięcy.
 Właściwym do ustalania stawek czynszu za l m2 powierzchni użytkowej lokali oraz  czynników podwyższających lub obniżających ich wartość jest Prezydent Miasta (art.8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego).”

§ 2

Traci moc uchwała nr 1080/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad polityki czynszowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§4

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, ale nie wcześniej niż pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Uzasadnienie

 

W przypadku gminy właściwym do ustalania stawki czynszu  za 1 m² lokali oraz czynników podwyższających  lub obniżających  ich wartość   jest  jej organ wykonawczy tj. Prezydent miasta.
Chcąc korzystać z tego prawa   w sposób rzeczywisty Prezydent  musi mieć możliwość wpływania na rodzaj i wysokość parametrów różnicujących czynsz.
Uchwała nr 472/XXIV/04 z Rady  Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2004  r w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2004 -2008 zawiera zasady polityki czynszowej  zgodnie z Ustawą  o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego .
Art. 7 ust. 1 w/wym. ustawy  mówi, że w lokalach wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego właściciel ustala stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali z uwzględnieniem czynników podwyższających  lub obniżających ich wartość użytkową , a w szczególności :
1. położenie budynku,
2. położenie lokalu w budynku,
3. wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia  techniczne i instalacje oraz ich stanu ,
4. ogólnego stanu technicznego budynku .

Uchwała nr 1080/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie polityki czynszowej  powstała jako samodzielny przepis prawa miejscowego. W chwili  kiedy powstała Uchwała nr 472/XXIV/04 z Rady  Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2004  r w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2004 -2008  uchwała nr 1080  stała się dokumentem powielającym program gospodarowania, który zawiera  zasady polityki czynszowej  zgodnie z Ustawą  o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego i z tego względu winna zostać wyeliminowana z obrotu prawnego.
Zakłada się sprzedaż w trybie przetargowym opróżnionych lokali mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych , gdzie gmina posiada swoje udziały. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży mieszkań planuje się przeznaczyć na budowę lokali socjalnych.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (piątek, 29 czerwca 2007, godzina 08:40)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 563
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji