UCHWAŁA NR 820/XLVIII/2014 z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 388/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Płocka

UCHWAŁA NR 820/XLVIII/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 27 maja 2014 roku

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 388/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Płocka.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r., poz. 379)  oraz  art. 19 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach   i opłatach lokalnych (Dz. U.  z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620,  Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r., Nr 102, poz. 584,  Nr 112, poz. 654,  Nr 171, poz.1016, Nr 232, poz. 1378, z 2014 r., poz.40) RADA MIASTA PŁOCKA uchwala co następuje: 

§ 1

W Uchwale Nr 388/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku w sprawie opłaty targowej na terenie  miasta  Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2008 r. Nr 199, poz. 7418, Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2008 r. Nr 218, poz. 9355, Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2009 r. Nr 127, poz. 3795, Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2010 r. Nr 210, poz. 6909, Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2011 r. Nr 80, poz. 2564, Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2012 r., poz. 1588, Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2014 r., poz. 4820)  wprowadza się następującą zmianę:

§ 4 ust. 2 pkt 1 lit. „a” otrzymuje brzmienie: 

„a) przy ulicach: Gwardii Ludowej (dz. 89/1, 84/3), Bielskiej 29, Bielskiej 31, Bielskiej 35, Bielskiej 56, Bielskiej 60, Bielskiej 65, Ostatniej 2A, Rembielińskiego 6B, Kobylińskiego 13 – „Rynex” sp. z o.o.”

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

  Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

 

 

 Artur Jaroszewski 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (środa, 28 maja 2014, godzina 12:19)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 429
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji