UCHWAŁA Nr 246/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku
zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa w Płocku wniesionego przez Lokatorsko - Własnościową Spółdzielnię Mieszkaniową „PETRODOM” ul. Dobrzyńska 7/45 w Płocku.

UCHWAŁA Nr 246/XIV/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 2 września 2003 roku

w sprawie: zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa w Płocku wniesionego przez Lokatorsko - Własnościową Spółdzielnię Mieszkaniową „PETRODOM”  ul. Dobrzyńska 7/45 w Płocku.


Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717) i art. 24. ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.       o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412,  Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z  2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz.124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz.1229, Nr 154, poz.1804 i z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art.18 ust. 2 pkt 5       i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717) w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806)


po rozpatrzeniu zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa w Płocku, wniesionego w dniu 13 lutego 2003 r. przez Lokatorsko - Własnościową Spółdzielnię Mieszkaniową „PETRODOM”  ul. Dobrzyńska 7/45 w Płocku Rada Miasta Płocka postanawia co następuje:

§ 1.


Zarzut odrzucić w całości zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 646 / 2003       z dnia 13 sierpnia 2003r. stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2.


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 3.­

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


uzasadnienie


 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zawartych pomiędzy ulicami Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa, był wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 15 listopada 2002 r. do 13 grudnia 2002 r., a następnie ponownie wyłożony od dnia 20 stycznia 2003 r. do dnia 17 lutego 2003 r. w siedzibie Urzędu Miasta Płocka.
W dniu 13 lutego 2003 r. działająca w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości Nr 7, 7a i 7b przy ul. Dobrzyńskiej - Lokatorsko - Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „PETRODOM”  ul. Dobrzyńska 7/45 w Płocku wniosła do Prezydenta Miasta Płocka pismo określone jako zarzut do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zawartych pomiędzy ulicami Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa.
Pismo to zostało złożone w terminie ustawowym po wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu i przyjęte jako zarzut do przedmiotowego projektu planu.
 W swoim piśmie Lokatorsko - Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „PETRODOM” kwestionuje ustalony w projekcie planu przebieg linii rozgraniczającej ulicy Dobrzyńskiej, oznaczonej na rysunku projektu planu symbolem 1.KG.2/2 na odcinku terenu zabudowy mieszkaniowej oznaczonego symbolem 9.MW, stanowiącego działki o numerach ewidencyjnych 107/2, 109/3, 109/4 i 109/9 oraz ustalony na tym odcinku przebieg nieprzekraczalnej linii zabudowy.
Wnosząca zarzut Lokatorsko - Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa stwierdza w swoim piśmie jakoby ustalona w projekcie planu nieprzekraczalna linia zabudowy oraz linia rozgraniczająca ulicy Dobrzyńskiej uniemożliwiałaby budowę ogrodzenia osiedla mieszkaniowego przy ul. Dobrzyńskiej 7, 7a, 7b.
Korekta linii rozgraniczającej ul. Dobrzyńskiej i ul. Polnej ustalona była już w dotychczas obowiązującym dla tej części miasta Miejscowym szczegółowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedli Skarpa A i Skarpa B. Według jego ustaleń ulica Dobrzyńska miała ustalone parametry ulicy głównej dwujezdniowej klasy G i szerokości 45,0 m w liniach rozgraniczających.
 Obecny projekt planu zdecydowanie zmniejsza ingerencję w teren oznaczony symbolem 9 MW, zwężając odpowiednio szerokości pasów ulicznych ulicy Dobrzyńskiej z 45,0 m na 35,0 m w liniach rozgraniczających i ulicy Polnej z 35,0 m na 20,0 - 18,0 m w liniach rozgraniczających.
 Budowa ogrodzenia powinna przebiegać wzdłuż linii rozgraniczającej ulicy, a nie według ustalonej w projekcie planu linii zabudowy dla obiektów kubaturowych.
W myśl art. 140 kodeksu cywilnego właściciel może, w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego, z wyjątkiem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa. Jedną z ustaw ograniczających właściciela w korzystaniu z jego prawa jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zmianami). Zgodnie bowiem z art. 33 tej ustawy, ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują sposób wykonania prawa własności nieruchomości. Zatem plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w trybie powołanej ustawy, będąc jednocześnie przepisem gminnym, może ingerować w sferę prawa własności określonej osoby, w tym ograniczać ją w korzystaniu z tego prawa w zakresie wynikającym z tego planu.
Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych w toku badania niniejszej sprawy, uznać należy, że przedmiotowy zarzut w całości winien być odrzucony. Niemniej, jeżeli uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego będzie skutkowało niemożnością korzystania przez właścicieli z nieruchomości w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, wówczas przysługują im roszczenia przewidziane w art. 36 wymienionej wyżej ustawy.
Wnoszący zarzut mają prawo w terminie 30 dni od daty doręczenia wyciągu z niniejszej uchwały wnieść skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, 00-950 Warszawa, ul. Jasna 6.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (środa, 10 września 2003, godzina 10:55)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 327
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji