Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 317/XXII/08
ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA PŁOCKA

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 317/XXII/08 Rady
Miasta Płocka
dnia 18 marca 2008 roku

 


ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA PŁOCKA

o sposobie realizacji, zapisanych w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic: Królewiecka i 1 Maja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 7 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miasta Płocka rozstrzyga, co następuje:

Zagospodarowanie terenu objętego planem nie wywoła potrzeby realizacji inwestycji, które należałyby do zadań własnych gminy. Plan obejmuje tereny przeznaczone pod zabudowę usługową i mieszkaniową  przewidziane do zagospodarowania przez prywatnego inwestora.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 20 marca 2008, godzina 14:20)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 742
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji