UCHWAŁA NR 888/LII/2014 z dnia 28 października 2014 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie granicami Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej terenów o łącznej powierzchni: 19,1515 ha, położonych na terenie Gminy - Miasto Płock

UCHWAŁA NR 888/LII/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 28 października 2014 roku

 

w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie granicami Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej terenów o łącznej powierzchni: 19,1515 ha, położonych na terenie Gminy - Miasto Płock

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) w zw. z art. 4 ust. 2 oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 42, poz. 274 ze zm.) Rada Miasta Płocka, uchwala co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na objęcie nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 19,1515 ha, stanowiących własność Gminy – Miasto Płock, położonych w Płocku, obrębie nr 6 „KOSTROGAJ ROLNICZY”, oznaczonych w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr 175/4 o pow. 0,3402 ha, 175/5 o pow. 13,3149 ha, 175/6 o pow. 5,4964 ha., granicami Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

§ 2

1. Dla przedmiotowej nieruchomości nie został uchwalony Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka przyjętego Uchwałą Nr 565/XXXIII/2013 Rada Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka, przeznaczenie nieruchomości wskazanych w § 1 jest następujące: lotnisko, obiekty obsługi lotniska i ruchu lotniczego, usługi, funkcje magazynowo - składowe.

 

2. Dla nieruchomości wskazanych w § 1 Prezydent Miasta Płocka wydał Decyzję Nr 142/2014 z dnia 16 października 2014 r. o warunkach zabudowy znak WRM-II-RW.6730.136.2014.MJ ustalającą wymagania dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie hali produkcyjno – magazynowo – montażowej przewidzianej

do realizacji w Płocku przy ul. Bielskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 175/4, 175/5, 175/6.

 

§ 3

Nieruchomości wskazane w § 1 znajdują się na terenie, na którym nie występują żadne formy ochrony przyrody.

 

 

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

 

 

Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 7 lat temu (środa, 29 października 2014, godzina 09:34)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 976
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji