UCHWAŁA NR 644/XLIV/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie: likwidacji Płockiej Fundacji Zdrowia Dzieci.

UCHWAŁA NR 644/XLIV/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2009 roku


w sprawie: likwidacji Płockiej Fundacji Zdrowia Dzieci.


Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (t.j. z 1991r. Dz.U. Nr 46, poz. 203, zmiany: z 1997r. Dz.U. Nr 121, poz. 769; z 2000r. Dz.U. Nr 120, poz. 1268; z 2003r. Dz.U. Nr 162, poz. 1568; z 2005r. Dz.U. Nr 175, poz. 1462 i Nr 167, poz. 1398), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009r. Nr 52, poz. 420); § 16 statutu Płockiej Fundacji Zdrowia Dzieci wprowadzonego Uchwałą Nr 500/L/93 Rady Miasta Płocka z dnia 14.12.1993r. i Uchwałą Nr 7/I/94 Rady Miasta Płocka z dnia 05.07.1994r.  – Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na likwidację Płockiej Fundacji Zdrowia Dzieci.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 Płocka Fundacja Zdrowia Dzieci została powołana na mocy Uchwały Nr 500/L/93 Rady Miasta Płocka z dnia 14.12.1993r. W dniu 11.07.1994r. Fundacja została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy XIV Wydziale Rejestrowym pod poz. RF 4281. Działalność statutową Fundacja rozpoczęła w 1995r.
 Fundacja została ustanowiona w celu niesienia pomocy finansowej i organizacyjnej w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży z terenu Płocka. Obejmowała opieką dzieci chore, niepełnosprawne, którym stan zdrowia utrudniał, a niekiedy uniemożliwiał udział w życiu społecznym. Pomagała rodzinom, dla których koszty leczenia ich dzieci były niewspółmiernie wysokie w stosunku do ich możliwości finansowych.
 Zgodnie z zapisami statutu Fundacja mogła współfinansować koszty: medycznych zabiegów operacyjnych, wyjazdów do ośrodków wykonujących te zabiegi, badań medycznych, rehabilitacji, zakupu leków, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, szczególnie używanego w warunkach domowych, osprzętu do pomp insulinowych, leczenia uzdrowiskowego.
 Płocka Fundacja Zdrowia Dzieci działała jako organizacja non profit – nie prowadziła działalności gospodarczej. Fundacja powołana została z inicjatywy Miasta Płocka i jej działalność była finansowana głównie ze środków budżetu miasta Płocka, które co roku zabezpieczało określoną kwotę na potrzeby działalności statutowej PFZD. Fundacja korzystała również z pomocy sponsorów oraz otrzymywała środki z nawiązek sądowych. Fundacja nie ponosiła żadnych wydatków na cele administracyjne – zarówno członkowie Zarządu, jak i Rady Fundacji pracowali społecznie. Wszystkie środki wpływające na konto Fundacji były wydatkowane na pomoc dzieciom. 
 Na skutek zmiany zapisów ustawy o finansach publicznych, które uniemożliwiły jednostkom samorządu terytorialnego przekazywanie dotacji m.in. fundacjom, od stycznia 2006r. Fundacja dysponowała wyłącznie środkami pozyskanymi od sponsorów oraz z nawiązek sądowych. Dzięki temu mogła prowadzić działalność jeszcze przez 6 miesięcy (do czerwca 2006r.) - następnie, z powodu wyczerpania się środków finansowych, Fundacja zawiesiła działalność. Stan ten trwa do dnia dzisiejszego.
 Wyczerpała się również formuła funkcjonowania Fundacji – w chwili obecnej są znacznie lepsze, niż kilka lat wcześniej, możliwości korzystania z rehabilitacji finansowanej przez NFZ w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, również leki i osprzęt do pomp insulinowych dla dzieci chorych przewlekle są w dużej mierze refundowane przez NFZ. Ponadto, w naszym mieście działa coraz więcej stowarzyszeń zrzeszających osoby chore (w tym dzieci), które swoim członkom udzielają m.in. wsparcia organizacyjnego.
 Zgodnie z § 16 Statutu Płockiej Fundacji Zdrowia Dzieci, uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji, po uzyskaniu zgody Rady Miasta Płocka.     
 Mając na uwadze powyższe, należy usankcjonować stan istniejący i wyrazić zgodę na likwidację Płockiej Fundacji Zdrowia Dzieci.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 31 grudnia 2009, godzina 08:59)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 324
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji