UCHWAŁA NR 18/IV/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie: zmiany uchwały Nr 277/XIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2008 roku, w sprawie: ustalenia wysokości opłat za przewozy środkami komunikacji miejskiej świadczone przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o. o.

UCHWAŁA NR 18/IV/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2010 roku


w sprawie:  zmiany uchwały Nr 277/XIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2008 roku, w sprawie: ustalenia wysokości opłat za przewozy środkami komunikacji miejskiej świadczone przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o. o.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,  poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113,  poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  Nr 214,  poz. 1806, z 2003 r.  Nr 80,  poz. 717,  Nr 162  poz. 1568,  z 2004 r.  Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203,  z 2005 r.  Nr 172,   poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r.  Nr 17, poz. 128,  Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.  Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej ( Dz. U z 1997 r. Nr 121, poz. 770,  Nr 106,  poz. 679,  z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r.  Nr 113, poz. 984,  z  2003 r. Nr 199, poz. 1937,  Nr 96, poz. 984, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.  Nr 19 poz. 101, Nr 19, poz. 100, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 106, poz. 675,  Nr 127, poz. 857), oraz art. 8 ust.1 ustawy z dnia 05 lipca 2001 roku o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz.  1204,  z 2003 r. Nr 137 poz. 1302, z 2004 r.  Nr 96, poz. 959, Nr 210, poz. 2135, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, z 2009 r. Nr 118, poz. 989, z 2010 r. Nr 107, poz. 679), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§  1
W  treści uchwały Nr 277/XIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia  2008 roku, w sprawie: ustalenia wysokości opłat za przewozy środkami komunikacji miejskiej świadczone przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o. o. oraz  w jej załącznikach - załączniku nr 1 i załączniku nr 2 - wszędzie tam, gdzie występuje: zapis: „ (podatek VAT 7 %)”  zastępuje się odmienionym w odpowiednim przypadku zapisem: „ ( podatek VAT 8%)” .

 § 2
Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
1) Uchwała podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2) Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

 

Przewodnicząca 

Rady Miasta Płocka

Elżbieta Gapińska

 

Uzasadnienie


Zmiana w  uchwale nr 277/XIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia  2008 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłat za przewozy środkami komunikacji miejskiej świadczone przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o. o.  oraz  załącznikach , prezentowana w projekcie uchwały jest wynikiem wprowadzonych według przepisów ustawowych stawek podatku VAT, które  staną się obowiązującymi od 01 stycznia 2011 roku.  W związku z powyższym zachodzi potrzeba  wprowadzenia  stawki podatku VAT,  aktualnej od roku przyszłego w przypadku usług komunikacji miejskiej to stawka w wysokości  8%. Przedstawiona w projekcie uchwały propozycja to wyłącznie zmiana zapisów,  która pozostanie bez skutków finansowych . Ceny biletów prezentowane w załącznikach jako ceny brutto nie ulegną zmianom.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (wtorek, 04 stycznia 2011, godzina 12:04)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 605
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji