Uchwała Nr 660/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2005 roku
w sprawie: otrzymania dofinansowania projektu pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – etap I. Budowa odcinka I i II”

Uchwała Nr 660/XXXVII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 lutego 2005 roku

w sprawie: otrzymania dofinansowania projektu pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – etap I. Budowa odcinka I i II”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.6, art. 12 pkt.11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz.1688, Dz. U. Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz.U. Nr 102, poz. 1055) - Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do:
1)przyjęcia środków finansowych na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004 – 2006 projektu o numerze SPOT/2.2/45/04 pn.: „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – etap I. Budowa odcinka I i II” do kwoty 91.322.002,50 zł.,
2)podpisania umowy z Ministerstwem Infrastruktury na przyjęcie środków wymienionych w pkt. 1,
3)ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, o której mowa w pkt. 2 w szczególności w zakresie obowiązku zwrotu zobowiązań wynikających z umowy w formie  weksla własnego „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

§ 2

Realizację zabezpieczenia dokonać z dochodów własnych budżetu miasta Płocka z podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 01 marca 2005, godzina 12:46)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 227
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji