projekty uchwał
Sesja LI - 25-05-2010

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka,  iż  w  dniu 25 maja 2010 r. o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się LI Sesja Rady Miasta Płocka.

Do pobrania: projekty uchwał

Porządek obrad
1/ Otwarcie obrad LI Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Wręczenie medali Laude Probus nadanych pośmiertnie Pani Senator Janinie Fetlińskiej i Pani Poseł Jolancie  Szymanek – Deresz przez Prezydenta Miasta Płocka.
4/ Informacja wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa.
5/ Informacja nt. monitorowania zanieczyszczenia powietrza przez PKN ORLEN S.A.
6/ Przyjęcie protokołu z obrad L Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 27 kwietnia 2010 r.
7/ Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1.przyjęcia "Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla miasta Płocka w latach 2008-2009, w tym Planu gospodarki odpadami",
2.zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010,
3.wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy,
4.wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę – Miasto Płock umowy na okres przekraczający rok budżetowy,
5.ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału,
6.zgodności projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   terenu położonego w rejonie ulic: Kolejowej, Kościelnej i Dobrzykowskiej na osiedlu Radziwie w Płocku” z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka”,
7.Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Kolejowej, Kościelnej i Dobrzykowskiej na osiedlu Radziwie w Płocku,
8.wynajęcia w trybie bezprzetargowym garażu o nr ewid. 685/4 mieszczącego się przy ul. Kościuszki 13,
9.zatwierdzenia taryf  za  zbiorowe  zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od 01 lipca 2010 roku do 30 czerwca  2011 roku,
10.zmiany uchwały nr 678/XLVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2010,
11.dokonania oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta Płocka za 2009 rok,
12.przejęcia z mocy ustawy na własność Gminy  – Miasto Płock porzuconego pojazdu marki  Fiat  Tipo nr rejestracyjny  DZG 83 PW , nr identyfikacyjny VIN ZFA16000002326224,
13.zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w granicach Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego,
14.wezwania Pana Rafała Krupy do usunięcia naruszenia dotyczącego uchwały Rady Miasta Płocka Nr 709/L/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r.,
15.skargi Pani Ewy Jaszczak Kierownika Delegatury Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Płocku,
16.wezwania Pani Marii Sołtys do zmiany uchwały Rady Miasta Płocka Nr 625/XLIII/09 z dnia 24 listopada 2009 r.,
17.wezwania Pani Marii Sołtys do zmiany uchwały Rady Miasta Płocka Nr 708/L/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
8/Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
9/Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
10/Interpelacje i zapytania radnych.
11/Odpowiedzi na interpelacje.
12/Sprawy różne.
13/Zamknięcie obrad LI Sesji Rady Miasta Płocka.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

/-/Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (wtorek, 18 maja 2010, godzina 09:54)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 770
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji