projekty uchwał
Sesja XXIV - projekty uchwał do pobrania

Płock, dnia 2004 – 04- 09

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PŁOCKA
BRM.0052/24/04


Uprzejmie informuję, iż w dniu 20 kwietnia 2004 roku (wtorek) o godz. 10.00 odbędzie się XXIV Sesja Rady Miasta Płocka w sali posiedzeń Rady (I piętro), ul. Stary Rynek 1 z następującym porządkiem obrad:


1.Otwarcie obrad XXIV Sesji Rady Miasta Płocka.
2.Przyjęcie protokołów z obrad XXII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 16.03.2004 r. i XXIII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 30.03.2004 r.
3.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4.Sprawozdanie z działalności Komisji Polityki Społecznej.
5.Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Płocka za 2003 rok.
6.Sprawozdanie z realizacji Budżetu Miasta Płocka za 2003 rok:
a) przedstawienie sprawozdania z realizacji budżetu przez Prezydenta Miasta,
b)odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu budżetowym i opinii oraz wniosków radnych i Komisji stałych,
c)odczytanie stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie uwag i wniosków oraz opinii Komisji Rewizyjnej,
d)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
7.Podjęcie uchwał w sprawach:Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków.

1) udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka za 2003 rok (druk nr 509),

2) ustalenia zasad udzielania dotacji w roku 2004 szkołom publicznym prowadzonym przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne (druk nr 501),

3) ustalenia zasad udzielania dotacji w roku 2004 przez miasto Płock niepublicznym placówkom oświatowym (druk nr 502),

4) programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2004 – 2008 (druk nr 503),

5) rozpatrzenia zarzutu Hanny i Grzegorza Ramus do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku (druk nr 504),

6) uchylenia Uchwały Nr 84/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Medycznej w Płocku, obejmującego działkę o nr ew. 524/2 oraz część działek o nr ew. 525/2, 526 i 527/2 (druk nr 505),

7) uchylenia Uchwały Nr 85/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Miodowej w Płocku, obejmującego działki o nr ew. 191/1 i 220/1 (druk nr 506),

8) ustalania diet radnych (druk nr 507),

9) zmiany uchwały Nr 719/XXXIII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2000 roku (druk nr 508),

10) zmian w podziale miasta na obwody głosowania (druk nr 510),

11) zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku (druk nr 511),

12) rozpatrzenia zarzutów Józefa Terlika i Kazimierza Badowskiego do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku (druk nr 512),

13) utworzenia spółki prawa handlowego z udziałem Miasta Płocka pod firmą „Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny” Spółka Akcyjna (druk nr 513),

14) zmiany Uchwały Nr 368/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Płocka na 2004 rok (druk nr 514),

15) zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 rok (druk nr 515).Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał.

8.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.
9.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.
10.Interpelacje i zapytania radnych.
11.Odpowiedzi na interpelacje.
12.Sprawy różne.
13.Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Miasta Płocka.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (środa, 14 kwietnia 2004, godzina 14:54)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 006
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji