UCHWAŁA Nr 806/LVII/10 z dnia 28 września 2010 roku
w sprawie nadania pośmiertnie Godności „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” Pani Janinie Fetlińskiej Senator Rzeczypospolitej Polskiej.

UCHWAŁA  Nr 806/LVII/10
RADY  MIASTA  PŁOCKA
z dnia 28 września 2010 roku


w sprawie nadania pośmiertnie Godności „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” Pani Janinie Fetlińskiej  Senator Rzeczypospolitej Polskiej.


Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2020 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1023, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) i § 13 ust. 2 pkt 15 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 302/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Mazow. Nr 91, poz. 3271, Nr 98, poz. 2753 i Nr 145, poz. 4427) -  Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1

Nadaje się pośmiertnie Godność „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” Pani Janinie Fetlińskiej  Senator Rzeczypospolitej Polskiej za pracę na rzecz rozwoju Płocka i jego mieszkańców.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

         Przewodniczący
                     Rady Miasta Płocka


           Tomasz Korga

 

Uzasadnienie

 Pani Janina Fetlińska Senator Rzeczypospolitej Polskiej VI i VII kadencji urodziła się 14 czerwca 1952 r. w miejscowości Tuligłowy, woj. podkarpackie. W 1971 r. ukończyła Liceum Medyczne Pielęgniarstwa w Krakowie, gdzie uzyskała dyplom pielęgniarki. Podjęła pracę w Klinice Chirurgii Szczękowej PSK nr 1 przy ul. Kopernika 26 w Krakowie, by po wymaganym 2 letnim stażu podjąć studia na Wydziale Pielęgniarskim Akademii Medycznej w Lublinie. Tytuł magistra pielęgniarstwa zdobyła w 1977 r. W Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie w 1984 r. uzyskała drugi stopień specjalizacji z zakresu organizacji ochrony zdrowia, a w 1986 r. stopień doktora nauk medycznych. W 1991 r. ukończyła Podyplomowe Studium  Ekonomiki Zdrowia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Opublikowała kilkadziesiąt artykułów naukowych z zakresu pielęgniarstwa, promocji zdrowia i zdrowia publicznego.
 Doświadczenie zawodowe w ochronie zdrowia po ukończeniu studiów zdobyła, pracując na stanowisku kierownika Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Kadr Medycznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Ciechanowie (1977 – 1991); dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia (1991 – 1998); dyrektora Biura Ciechanowskiego Konsorcjum Zdrowia (1994 – 1998); dyrektora Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie (2000 – 2002) i Oddziału w Ciechanowie (1998 – 2000).
 Brała czynny udział w realizacji Programu Rozwoju Polskiej Służby Zdrowia Rządu Polskiego i Banku Światowego (1992 – 1998) oraz jako ekspert, a następnie dyrektor Programu Rozwoju Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Samorządu Pielęgniarskiego Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych i Rządu Kanadyjskiego (1993 – 1994).
 Uczestniczyła także w Programie PHARE w zakresie Rozwoju Podstawowej Opieki Zdrowotnej (1993 – 1994) w Polsce.
 W latach 1996 – 2003 była wicedyrektorem Instytutu Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Ciechanowie w Wyższej Szkole Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku. W 2002 r. podjęła pracę w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie na stanowisku profesora PWSZ i dyrektora Instytutu Ochrony Zdrowia.
 Była członkiem towarzystw naukowych i społecznych, m.in. Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego (od 1971 r.), Ciechanowskiego Konsorcjum Zdrowia (od 1998 r.) oraz PCK, Polskiego Stowarzyszenia Medycyny Społecznej, SZSP i pierwszego NSZZ „Solidarność”. Tworzyła i była pierwszym prezesem Kolegium Pielęgniarek i Położnych Środowiskowych Rodzinnych w Polsce, Stowarzyszenia Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. Pełniła urząd radnej powiatu ciechanowskiego I (z listy AWS) i II kadencji (z listy PiS). Od 2004 r. była członkiem Prawa i Sprawiedliwości oraz Zarządu Powiatowego PiS, a od 2005 r. członkiem Zarządu Regionalnego PiS.
 W latach 2005 – 2007 była Senatorem VI kadencji, od 2005 r. członkiem Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości, a od 2006 r. członkiem Zarządu Okręgu Płock Prawa i Sprawiedliwości. W 2007 r. ponownie została wybrana do Senatu RP VII kadencji.
 Wielokrotnie składano jej propozycje odznaczeń, w tym nagrodę premiera za działalność na rzecz zapobiegania urazom, wypadkom i zatruciom w ramach działalności na rzecz promocji zdrowia. Nigdy jednak nie zgodziła się na nie, uważając, iż nie jest to potrzebne, „gdy żyje się ideałami i pracuje dla swojego Narodu”. Otrzymała medale za zasługi dla Miasta Ciechanowa i za zasługi  dla Województwa Ciechanowskiego, które stanowiły dla niej dowód afirmacji i wrośnięcia w środowisko Mazowsza. Jako Senator Rzeczypospolitej Polskiej VI i VII kadencji zaangażowana była w wiele inicjatyw społecznych na szczeblu lokalnym jak i krajowym. Ceniona była wśród swoich wyborców w regionie płocko – ciechanowskim za swoje poświęcenie i troskę wobec drugiego człowieka oraz za ciągłą działalność na rzecz służby zdrowia w Polsce. To m.in. z Jej inicjatywy zorganizowano w Płocku koncert charytatywny na rzecz Pauliny Konopy – dziesięcioletniej dziewczynki, dotkniętej chorobą nowotworową.
 Jako Senator RP zasłużyła się dla Miasta Płocka m.in. podjęciem uchwały w sprawie uczczenia pamięci Błogosławionego Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, w 2007 r. zorganizowała Konferencję nt. „Rodzina – Sanktuarium Życia i Miłości – Ostoja Narodu i Świata”, współpracowała z płockimi organizacjami katolickimi oraz środowiskiem akademickim wyższych uczelni w Płocku. 
 W ostatnim okresie była szczególnie zaangażowana w sprawy pielęgniarek środowiskowo – rodzinnych i pielęgniarek opieki zadaniowej oraz opieki długoterminowej. W powyższych zagadnieniach składała liczne oświadczenia senatorskie.
 Zdaniem Sławomira Szarugi Komendanta Maltańskiej Służby Medycznej w Płocku „Senator Janina Fetlińska wielokrotnie dawała nam do zrozumienia, że popiera naszą działalność. Spośród wielu imprez i przedsięwzięć jakie organizowaliśmy uczestniczyła m.in.:
w marcu 2008 r. w Seminarium Polsko – Niemieckich Jednostek Maltańskich w Płocku,
w czerwcu 2009 r. w pięcioleciu Maltańskiej Służby Medycznej w Płocku,
w listopadzie 2009 r. w Rekolekcjach i Ślubowaniu na Ratowników Medycznych w Płocku, w którym uczestniczyli Maltańczycy oddziałów Płock, Pułtusk, Warszawa i Kutno.
 Senator Janina Fetllińska walczyła w Senacie o zmianę ustawy, która mówiła o współpracy z systemem Ratownictwa Medycznego takich organizacji jak Nasza”.
 Senator Fetlińska wspierała nie tylko służbę zdrowia, ale także środowisko artystyczne, czego przykładem była współpraca z Zespołem Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”. Zdaniem Tadeusza Milke (dyrektora Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”) „Pani Senator Janina Fetlińska sprawując liczne obowiązki wynikające z racji piastowanego urzędu Senatora RP nigdy nie zapomniała o najmłodszych. Podczas wielu uroczystości realizowanych przez Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”, które swoją obecnością zaszczyciła Pani Senator Janina Felińska, dała się poznać jako człowiek dający godny do naśladowania przykład patriotyzmu i odwagi. Wielokrotnie okazywała nam życzliwość i przychylność m.in. podczas budowy pomnika ławeczki Patrona Zespołu Druha Wacława Milke. Dziś pogrążeni w żalu wierzymy, że Jej tragiczne odejście będące najwyższą ofiarą w imię historycznej prawdy zaowocuje prawdziwą jednością w kształtowaniu rzeczywistości, w której przyjdzie żyć kolejnym pokoleniom Polaków”. Bardzo aktywnie i chętnie współpracowała z Teatrem Dramatycznym im. J. Szaniawskiego w Płocku.
 Dyżury senatorskie organizowane w ramach pełnienia mandatu senatora skupiały wokół niej bardzo dużą ilość płocczan, którym w każdym przypadku starała się pomóc.
 Zginęła tragicznie w katastrofie lotniczej 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem w Rosji, podróżując samolotem jako członek delegacji polskiej na czele z Panem Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Lechem Kaczyńskim na uroczystości obchodów 70-tej rocznicy Zbrodni Katyńskiej.
 Kapituła na posiedzeniu w dniu 16 września 2010 r. zaopiniowała pozytywnie wniosek o pośmiertne nadanie Godności Honorowego Obywatela Miasta Płocka Pani Senator RP Janinie Fetlińskiej zgłoszony przez mieszkańców miasta Płocka.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 29 września 2010, godzina 11:16)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 697
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji