UCHWAŁA NR 1002/LX/06 Rady Miasta Płocka z dnia 26 września 2006 roku
w sprawie: wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ul. Jędrzejewo w Płocku.

UCHWAŁA NR 1002/LX/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 września 2006 roku

w sprawie: wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ul. Jędrzejewo w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 9 lit"a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (  Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr17, poz. 128)  oraz art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz.2603, Nr 281, poz.2782, z 2005r.  Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz.1459) Rada Miasta Płocka postanawia co następuje;                                       

§1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej  o pow. 11000 m2 zlokalizowanej  jako część działki nr 7/2  przy ul. Jędrzejewo w Płocku z przeznaczeniem pod usługi dla ludności i cele produkcyjno-składowe na okres od 01.11.2006r. do 31.10.2007r.

§2

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E

Z wnioskiem o  dzierżawę  nieruchomości gruntowej  o pow. 11000  m2  zlokalizowanej jako część  działki nr 7/2  przy ul. Jędrzejewo w Płocku z przeznaczeniem pod usługi dla ludności  wystąpił dotychczasowy dzierżawca.
Poprzednie umowy dzierżawy  obejmowały okresy: od 24.04.1998r. do 23.04.2001r.,     od 01.06.2001r. do 31.05.2004r., od 01.11.2004r. do 31.10.2005r. i od 01.11.2005r. do 31.10.2006r. oraz za bezumowne korzystanie w okresie od 01.06.2004r. do 31.10.2004r. to jest łącznie 101 m-cy.
Zespół doradczy zajmujący się przygotowaniem nieruchomości gminy Płock i Skarbu Państwa do trwałego i tymczasowego rozdysponowania pozytywnie zaopiniował wniosek o wydzierżawienie na okres  1 roku.
Zgodnie z Uchwałą Nr 593/XXXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października  2004r. §6 ust.1b w sprawie zasad nabywania nieruchomości przez gminę oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawienia nieruchomości będących własnością Gminy Płock na okres powyżej 3 lat Prezydent samodzielnie decyduje w sprawach wydzierżawienia nieruchomości na cele produkcyjno-składowe i pod parkingi na okres do 10 lat  grunty     o pow. do 5000 m2.
Zawarcie umowy dzierżawy może nastąpić po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 29 września 2006, godzina 07:55)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 272
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji