Uchwała Nr 838/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005 roku
w sprawie: zmiany imienia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Płocku.

Uchwała Nr 838/XLVIII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 listopada 2005 roku

w sprawie: zmiany imienia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Płocku.
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) oraz art. 5 ust. 5 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091 i Nr 167, poz.1400) oraz § 1 ust. 4 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U z 2001r. Nr 61, poz. 624, z 2002r. Nr 10, poz. 96; z 2003r. Nr 146 poz. 1416; z 2004r. Nr 66, poz. 606 i z 2005r. Nr 10, poz.75) - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Szkole Podstawowej Nr 1 im. Vuka Karadzica z siedzibą w Płocku przy Pasażu im. Vuka    Karadzica 1 zmienia się dotychczasowe imię, nadając nowe „Braci Jeziorowskich”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, dyrektor Szkoły Podstawowej     Nr 1 w Płocku – Pani Violetta Dorywalska wystąpiła ze wspólnym wnioskiem organów statutowych szkoły w sprawie nadania szkole imienia „Braci Jeziorowskich”.
Podjęcie tej decyzji zostało poprzedzone wnikliwą analizą postaci dotychczasowego patrona Vuka Karadzica. Cała społeczność szkolna od dawna nosiła się z zamiarem zmiany patrona, który byłby bliski uczniom i prezentował swym życiem oraz działaniem takie wartości, które są zgodne z programem wychowawczym przyjętym przez szkołę.
Szkoła nadając imię Braci Jeziorowskich odda hołd i uczci pamięć płocczan, którzy wierni patriotycznym tradycjom rodziny byli wzorem bohaterstwa i miłości do Ojczyzny. Najstarszy z braci Józef Jeziorowski urodzony w 1900r., w latach 1918-1919 walczył w obronie Lwowa i Kresów Wschodnich, dokąd wyruszył z Płocka wraz z pułkiem ochotników. Dzielnie spisał się  także jego najmłodszy brat Zbigniew Antoni Jeziorowski urodzony w 1917r., uczeń Jagiellonki, sierżant dywizji bombowej. W dniu 2 stycznia 1943r., podczas nocnego lotu ćwiczebnego, został zestrzelony i wpadł do morza w rejonie Solway Firh Cumberland. Z kart historii Płocka najbardziej znany jest Tadeusz Zygmunt Jeziorowski urodzony w1908 r. Podczas obrony Płocka 1920r., wówczas 11-letni harcerz, pomagał walczącym żołnierzom roznosząc amunicję. Za swą bohaterską postawę został odznaczony „Krzyżem Walecznych” przez marszałka Józefa Piłsudskiego. Absolwent  Małachowianki ukończył słynną "szkołę orląt" w Dęblinie. Porucznik Tadeusz Jeziorowski w czasie kampanii wrześniowej walczył z siedmioma niemieckimi Messerschmitami. Dnia 4 września 1939 roku został zestrzelony w walce powietrznej nad Łodzią.
Intencją szkoły jest, aby postawy Braci Jeziorowskich stały się wzorcem patriotycznych zachowań dla społeczności szkolnej, ideałem, do którego będzie dążyć współczesna młodzież.
Niniejsza uchwała jest realizacją ustawowego wymogu nałożonego na organ prowadzący szkołę.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 30 listopada 2005, godzina 11:53)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 403
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji