UCHWAŁA NR 628/XXXVI/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie skargi Anny i Kazimierza Bromka zam. w Płocku na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

UCHWAŁA NR 628/XXXVI/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie skargi Anny i Kazimierza Bromka zam. w Płocku na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) i art. 223 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)- Rada Miasta Płocka:
§ 1.
1. Uznaje się za niewłaściwą  do rozpatrzenia skargi Państwa Anny i Kazimierza Bromka zamieszkałych w Płocku z dnia 12 kwietnia 2013 roku na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, w zakresie udzielenia pomocy społecznej zainteresowanym, ze względu na to, iż tego typu sprawy winny kończyć się stosownymi decyzjami administracyjnymi, a właściwym do rozpatrzenia odwołania od decyzji jest organ administracji publicznej wyższego stopnia t.j. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku.
2. Natomiast w zakresie nieterminowego załatwiania spraw objętych decyzjami o których mowa w skardze wymienionej w ust. 1 uznaje ją za nieuzasadnioną.

§ 2.
Skargę opisaną w §1 ust. 1 pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

            Przewodniczący
          Rady Miasta Płocka


          Artur Jaroszewski

 

 

 


UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2013 roku do Rady Miasta Płocka wpłynęła skarga Państwa Anny i Kazimierza Bromka zam. w Płocku, z dnia 12 kwietnia 2013 r., na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

Na podstawie przepisów obowiązującego Statutu Miasta Płocka skarga została skierowana przez Przewodniczącego Rady Miasta Płocka do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta.
Komisja Rewizyjna dokonała analizy skargi na posiedzeniu w dniu 13 maja 2013 roku, wysłuchała wyjaśnień przedstawionych przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku i uznała, że skarga dotyczy czynności podejmowanych przez pracowników MOPS w ramach procedur związanych z udzieleniem pomocy społecznej, które są prowadzone na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 182- t.j.) mających związek z ewentualnym wydaniem przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku decyzji o przyznaniu Państwu Bromka świadczenia z tejże pomocy.

Rada Miasta nie ma uprawnień do ingerowania w tok czynności  i działań podejmowanych w tym zakresie, albowiem organem właściwym do rozpatrywania odwołań od decyzji jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku.

Ponadto Komisja zwróciła się do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku o przekazanie na piśmie informacji na temat terminowości wydawanych przez niego decyzji dotyczących udzielania pomocy Państwu Bromka.
W informacji przedstawionej przez Pana Dyrektora (pismo DŚS.0564.2.2013 z dnia 14.05.2013 r.) Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie terminowości wydawanych decyzji. Stąd, też  przedstawiono projekt uchwały jak drugostronnie wymieniony.

Szczegółowy materiał w sprawie zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji w dniu  13.05.2013 r.

 


 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 26 czerwca 2013, godzina 10:18)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 547
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji