projekty uchwał
Sesja XLIX

OBWIESZCZENIE

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka
zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 13 grudnia 2005r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Miasta, Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XLIX Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad XLIX Sesji Rady Miasta Płocka.
2.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.Przyjęcie protokołu z obrad XLVII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2005 roku.
4.24 rocznica wprowadzenia stanu wojennego - referat dr Grzegorza Gołębiewskiego nt.:”Stan wojenny w Płocku w relacjach internowanych i aresztowanych.”
5.Informacja dotycząca realizacji zadania pn. Budowa mostu przez rzekę Wisłę w Płocku wraz z dojazdami.”
6.Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków.

1)zmiany Uchwały Nr 18/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, zmienionej Uchwałą Nr 330/XVIII/03 z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 18/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,

2)określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku,

3)określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

4)zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie,

5)zwolnienia z opłat wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminę miasta Płocka,

6)zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2005 rok,

7)przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Szczawin Kościelny na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku w roku 2005 osób z terenu Gminy Szczawin Kościelny,

8)zmiany uchwały Nr 677/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych miasta Płocka zmienionej Uchwałą Nr 780/XLV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2005 roku,

9)uchylenia Uchwały Nr 371/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004 r,

10)określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru tych zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami, albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I Stopnia w Płocku ,

11)rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w Płocku za czas służby przekraczającej normę,

12)ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka,

13)Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku pomiędzy: ul. Roztocze, ul. Podwale, ul. Powiśle oraz projektowana ulicą wzdłuż wału przeciwpowodziowego rzeki Słupianki,

14)sprostowania błędu w załączniku graficznym nr 1 do Uchwały Nr 673/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19 września 2000 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Imielnica i Borowiczki wraz z Ośnicą w Płocku,

15)wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ul. Sierpeckiej w Płocku,

16)wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Sierpeckiej w Płocku,

17)wyrażenia zgody na adaptację części domu parafialnego na osiedlu Radziwie na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Płocku,

18)zmiany statutu Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki,

19)skargi z dnia 02.09.2005 roku Państwa Wandy i Stefana J. małżonków Budmar,

20)wyrażenia zgody na umieszczenie na tablicach pomnika 13 straconych nazwisk 13 członków ruchu oporu straconych 18 września 1942 r. w Płocku przy ul. Niecałej obecnie Plac 13 Straconych,

21)rozszerzenia składu osobowego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka,

22)rozszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka.


Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał.

7.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.
8.Sprawozdanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.
9.Interpelacje i zapytania radnych.
10.Odpowiedzi na interpelacje.
11.Sprawy różne.
12.Zamknięcie obrad XLIX Sesji Rady Miasta Płocka.

Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 07 grudnia 2005, godzina 13:10)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 433
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji