Uchwała Nr 768/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie: określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

UCHWAŁA NR 768/LIII/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie: określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146) , art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 214, poz. 1806,  Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146), art. 223   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
1.Ustala się wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.  2752 z późn. zm.), które mogą prowadzić wydzielony rachunek dochodów pochodzących ze źródeł określonych w § 2 niniejszej  uchwały.
2.Wykaz jednostek, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Źródłami dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w § 1, gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym są:
1)spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
2)odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
3)wpłaty za wyżywienie pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków,
4)wpłaty za zakwaterowanie w internatach,
5)wpływy z tytułu organizowanych szkoleń, kiermaszy, wystaw,
6)wpływy z tytułu realizacji imprez sportowych i okolicznościowych, obozów, oraz lig i olimpiad przedmiotowych,
7)wpływy z tytułu umów najmu  lub dzierżawy sal, pomieszczeń i innych powierzchni,
8)wpływy z usług reklamowych,
9)wpływy za wydane duplikaty dokumentów szkolnych,
10)wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych,
11)wpływy z usług warsztatowych,
12)wpłaty za kursy kwalifikacyjne, kursy przygotowujące do matury.
§ 3
1.Dochody gromadzone przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku, wraz z odsetkami, mogą być przeznaczone na:
1)zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania posiłków,
2)inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek,
3)zakupy inwestycyjne niezbędne do realizacji zadań statutowych jednostek,
4)wydatki związane  z obsługą bankową rachunku,
5)cele wskazane przez darczyńcę,
6)remont lub odtworzenie mienia, w przypadku uzyskiwania dochodów z tytułów wymienionych w § 2 pkt 2.
2.Dochody gromadzone przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku, wraz  z odsetkami, nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych.

§ 4
1.Wydatki z rachunku, o którym mowa w § 1 ust. 1, mogą być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów, w ramach planu finansowego.
2.Środki finansowe pozostające na rachunku, o którym mowa w §1 ust. 1, na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.

§ 5
1.Kierownicy jednostek budżetowych, o których mowa w § 1, opracowują łącznie z projektami planów finansowych jednostek budżetowych projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych.
2.Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych są sporządzane w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf.
3.Projekty planów finansowych, o których mowa w ust. 1, przekazywane są Prezydentowi Miasta Płocka w terminie umożliwiającym ujęcie ich w załączniku do projektu uchwały budżetowej.
4.Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, stanowią podstawę gospodarki finansowej samorządowych jednostek budżetowych w okresie od dnia 1 stycznia roku budżetowego do dnia uchwalenia uchwały budżetowej, nie dłużej niż do 31 stycznia danego roku budżetowego.
5.Plany finansowe dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe ujęte w załączniku do uchwały budżetowej stanowią prognozę tych dochodów, a w zakresie wydatków – nieprzekraczalny limit oraz stanowią podstawę gospodarki finansowej.
6.Kierownicy jednostek budżetowych w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w uchwale budżetowej, sporządzają plany finansowe dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, zachowując zgodność z uchwałą budżetową i przekazują je w ciągu 7 dni od dnia sporządzenia do Prezydenta Miasta Płocka, za pośrednictwem Skarbnika Miasta Płocka.
7.Kierownicy jednostek budżetowych w przypadku uzyskiwania w trakcie roku budżetowego dochodów ze źródeł określonych w § 2 uchwały, w wysokości większej niż przyjęta uchwałą budżetową, mogą zwrócić się do Prezydenta Miasta Płocka o zwiększenie kwot dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych. Prezydent Miasta Płocka podejmuje decyzję o możliwości zwiększenia kwot dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych i przygotowuje projekt zmiany załącznika do uchwały budżetowej w ww. zakresie. W przypadku zaakceptowania proponowanych zmian przez Radę Miasta Płocka, Prezydent Miasta Płocka informuje o ww. zmianach kierowników jednostek budżetowych składających wnioski o dokonanie zmian.
8.Kierownicy jednostek budżetowych w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o dokonaniu zmian, o których mowa w ust. 7 sporządzają zaktualizowane i dostosowane do uchwały budżetowej plany finansowe dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych i przekazują je Prezydentowi Miasta Płocka, za pośrednictwem Skarbnika Miasta Płocka.
9.Przepisy § 2 - § 5 ust. 1 – 8 i § 7 stosuje się do Zespołu Szkół Technicznych – zakładu budżetowego, podlegającego przekształceniu w jednostkę budżetową z dniem 1 stycznia 2011 r.

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 7
1.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.
2.Przepisy niniejszej uchwały mają zastosowanie po raz pierwszy do opracowywania i uchwalania  projektu uchwały budżetowej na rok 2011.


Przewodniczący   
Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga

 

UZASADNIENIE

 Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto ww. organ jest zobowiązany do określenia w szczególności wykazu jednostek, przeznaczenie dochodów oraz sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, a także dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania. Jednocześnie, zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych utworzone przez jednostki budżetowe na podstawie dotychczasowych przepisów wydzielone rachunki dochodów własnych mogą funkcjonować zgodnie z dotychczasowymi przepisami do dnia 31 grudnia 2010 roku, stąd proponowane jest wejście w życie zapisów niniejszej uchwały z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (piątek, 02 lipca 2010, godzina 09:18)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 385
  • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 02 lipca 2010, godzina 09:19
  • Historia aktualizacji

  • 02 lipca 2010, godzina 09:19 Aktualizacja danych