UCHWAŁA NR 319/XXII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 18 marca 2008 roku
w sprawie: zmiany uchwały Nr 248/XXX/92 Rady Miasta Płocka w sprawie uchwalenia dnia 7 czerwca „Dniem Historii Płocka”.

UCHWAŁA NR 319/XXII/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 18 marca 2008 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr 248/XXX/92 Rady Miasta Płocka w sprawie uchwalenia dnia  7 czerwca „Dniem Historii Płocka”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990  roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337,  z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§1
W Uchwale Nr 248/XXX/92 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 1992 r. wprowadza się następujące zmiany:
§ 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Ustanawia się Dni Historii Płocka.
 2. Obchody Dni Historii Płocka odbywać się będą w każdy pierwszy weekend czerwca”.

§2
Wyraża się zgodę na obchody Dni Historii Płocka w 2008 roku w terminie 30 maja - 1 czerwca.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

UZASADNIENIE

Zmiana nazwy i zmiana daty porządkuje sprawę obchodów święta miasta, które zostało rozszerzone do trzech dni i zwyczajowo organizowane jest w pierwszy weekend czerwca. Program Dni Historii Płocka, który jest przygotowywany dla Płocczan i gości, zawsze jest atrakcyjny. Organizatorzy chcą, aby goście i płocczanie jak najliczniej uczestniczyli w imprezach, stąd propozycja zmiany terminu oraz rozszerzenia obchodów na trzy dni.
Zaś zgoda na obchody Dni Historii Płocka w 2008 r. w terminie 30 maja – 1 czerwca podyktowana jest tym, że w 2007 roku reprezentacja Polski w piłce nożnej uzyskała awans do udziału w Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej w 2008 r. Tak się złożyło,że ceremonia otwarcia Mistrzostw przypada 7 czerwca 2008 roku, zaś pierwszy mecz polskiej reprezentacji zostanie rozegrany 8 czerwca.
Płocczanie będą chcieli śledzić otwarcie oraz mecze polskiej reprezentacji na ME i zapewne nie będą uczestniczyć w obchodach Dni Historii Płocka, dlatego zasadna wydaje się zmiana terminu.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 20 marca 2008, godzina 14:23)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 124
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji