U C H W A Ł A Nr 67/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka.
U C H W A Ł A Nr 67/VI/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 stycznia 2003 roku


w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady
Miasta Płocka.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806), § 23 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 1054/LI/02 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 107 poz. 2319) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Ustala się skład osobowy Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka jak niżej:

1. Zygmunt Buraczyński
2. Józef Czurko
3. Sławomir Goszkowski
4. Jacek Jasion
5. Stanisław Nawrocki
6. Marek Krysztofiak
7. Violetta Kulpa
8. Lech Latarski
9. Bożena Musiał
10. Andrzej Nowakowski
11. Piotr Nowicki
12. Grażyna Opatrzyk
13. Andrzej Rokicki
14. Krzysztof Rolirad
15. Małgorzata Rybicka
16. Jerzy Seweryniak
17. Barbara Smardzewska – Czmiel
18. Jacek Szubstarski
19. Zenon Sylwester Wiśniewski

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:32)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 236
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji