UCHWAŁA NR 455/XXVII/2012 z dnia 25 września 2012 roku
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 455/XXVII/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 września 2012 roku

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Płocka.

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675), uchwala się, co następuje:
§ 1
Ilekroć w uchwale mowa jest o:
1) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miasta Płocka;
2) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Płocka;
3) Osiedlu – należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą Miasta Płocka;
4) Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Płock;
5) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Miasto Płock
6) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Płocka.

§ 2
1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta.
2. Konsultacje z mieszkańcami Miasta przeprowadza się w celu:
1) włączenia mieszkańców w proces zarządzania Miastem;
2) poznania opinii mieszkańców o poddanej konsultacjom sprawie;
3) maksymalizacji efektywności i trafności procesów decyzyjnych;
4) budowania społeczeństwa obywatelskiego.
3. Konsultacje mogą polegać na:
1) wyrażeniu opinii, złożeniu uwag i propozycji do sprawy będącej przedmiotem konsultacji;
2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania;
3) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.
4. Konsultacje, w zależności od ich przedmiotu, mogą mieć zasięg:
1) całego Miasta;
2) lokalny – dotyczący mieszkańców z określonego terenu Miasta;
3) środowiskowy – dotyczący mieszkańców reprezentujących określone środowiska społeczne, zawodowe, branżowe.


§ 3
1. O przeprowadzeniu konsultacji decyduje Prezydent lub Rada Miasta.
2. Prezydent z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady może zarządzić przeprowadzenie konsultacji w innych sprawach ważnych dla Miasta.
3. Zarządzenie Prezydenta lub Uchwała Rady Miasta w sprawie przeprowadzania konsultacji powinny być ogłoszone nie później niż 7 dni przed planowanym terminem konsultacji i powinny zawierać następujące informacje:
1) przedmiot oraz formę konsultacji;
2) teren objęty konsultacjami i uprawnionych do udziału w konsultacjach;
3) termin i miejsce wyłożenia lub podania do publicznej wiadomości materiałów dotyczących przedmiotu konsultacji oraz udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii;
4) jednostkę organizacyjną wyznaczoną do przyjmowania opinii, ewentualnie udzielania wyjaśnień, bądź adres e-mail, na który można kierować opinie;
5) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

§ 4
Prezydent przeprowadza na zasadach określonych w uchwale konsultacje w sprawach zasadniczych dla rozwoju Miasta, w tym:
1) dokumentów o charakterze strategicznym i programowym dotyczących rozwoju Miasta, w tym programów strategicznych dotyczących kwestii społecznych;
2) programów rewitalizacji na terenie Miasta;
3) inwestycji wieloletnich o istotnym znaczeniu dla całego Miasta, regionalnym i ponadregionalnym, planowanych do realizacji z udziałem środków z budżetu Miasta;
4) zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta;
5) projektu budżetu Miasta

§ 5
1. Konsultacje mogą odbywać się w szczególności w formie:
1) zebrań z mieszkańcami, organami osiedli;
2) opinii przekazywanych pisemnie lub poprzez miejskie forum internetowe, zainstalowane na oficjalnej stronie internetowej Urzędu;
3) ankiet elektronicznych i wiadomości wysyłanych pocztą internetową;
4)otwartych spotkań z mieszkańcami zwanych dalej spotkaniami konsultacyjnymi, które odbywają się po godzinie 16 w dni robocze lub w dni wolne od pracy,
5) badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie projektu aktu prawa miejscowego, projektu dokumentu (lub założeń do projektu dokumentu), propozycji rozwiązania ważnej sprawy dla Gminy na stronie internetowej Urzędu i przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą m.in. poczty elektronicznej, formularza zgłoszenia uwagi, formularza ankietowego itp.,
6) spotkań konsultacyjnych dla mieszkańców Gminy, umożliwiających zdobycie wiedzy na temat konsultowanego przedsięwzięcia i wypracowanie rozwiązań,
7) zebrań z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy,
8)przekazania do zaopiniowania projektu dokumentu organizacjom pozarządowym lub instytucjom,
9) badań reprezentatywnych grup społecznych,
10) innych formach uzasadnionych potrzebami i celami konsultacji.
2. Prezydent dokonuje wyboru form konsultacji społecznych w zależności od potrzeb i zaistniałych okoliczności.
3. Możliwe jest prowadzenie konsultacji w różnych formach.

§ 6
1. Informację o przeprowadzeniu konsultacji umieszcza się na oficjalnej stronie internetowej Miasta, ogłasza w szczególności poprzez rozplakatowanie na terenie objętym konsultacjami, podanie informacji w prasie lokalnej, radiu i telewizji.
2. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz Miasta.

§ 7
O wynikach konsultacji Prezydent informuje na oficjalnej stronie internetowej Miasta w terminie 21 dni od upływu terminu wyznaczonego do zgłaszania opinii i uwag.


§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


          Przewodniczący
               Rady Miasta Płocka


                Artur Jaroszewski

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 26 września 2012, godzina 10:38)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 154
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji