Uchwała Nr 863/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 roku
w sprawie rozszerzenia składu osobowego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka.

Uchwała Nr 863/XLIX/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 13 grudnia 2005 roku

w sprawie rozszerzenia składu osobowego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457),  § 23 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 61/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 48 poz. 1306, z 2004 r. Nr 261 poz. 7118 i Nr 303 poz. 8572, z 2005 r. Nr 206 poz. 6752) oraz uchwały Nr 142/XI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 3 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Rozszerza się skład osobowy Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka poprzez dopisanie w § 1 uchwały Nr 142/XI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 3 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka radnego Jana Robakiewicza.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 16 grudnia 2005, godzina 08:45)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 349
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji