UCHWAŁA NR 159/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 roku
w sprawie skargi Pani Anny Czaja zam. w Płocku dotyczącej udzielenia pomocy w celu umożliwienia spokojnego zamieszkiwania w zajmowanym lokalu oraz przeprowadzenia niezbędnego remontu.

UCHWAŁA NR 159/X/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie skargi Pani Anny Czaja zam. w Płocku dotyczącej udzielenia pomocy w celu umożliwienia spokojnego zamieszkiwania w zajmowanym lokalu oraz przeprowadzenia niezbędnego remontu.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 i Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327) i art. 223 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)- Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Skargę Pani Anny Czaja dotyczącą udzielenia pomocy w celu umożliwienia spokojnego zamieszkiwania w zajmowanym lokalu oraz przeprowadzenia niezbędnego remontu, z dnia 29.01.2007r. uznać za nieuzasadnioną.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

UZASADNIENIE

Komisja Rewizyjna dokonała analizy skargi złożonej przez Panią Annę Czaja zam. w Płocku dotyczącej umożliwienia spokojnego zamieszkiwania w zajmowanym mieszkaniu, przeprowadzenia niezbędnego remontu, oraz obciążania zbyt dużymi kosztami za wodę (wpłynęła do Biura Obsługi Rady Miasta 12.02.2007r.) i uznała ją za nieuzasadnioną.
Skarga była rozpatrywana przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Płocka na posiedzeniach w dniach:   19 lutego, 19 marca, 16 kwietnia i 21 maja br. o czym  Pani Czaja była na bieżąco informowana.
Komisja wystąpiła do Prezydenta Miasta Płocka z prośbą o przedłożenie informacji na temat  rozwiązania problemów poruszonych przez Panią Czaja w skardze. Z uzyskanej od Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka odpowiedzi wynika, iż zostały podjęte czynności, które w efekcie mają w krótkim czasie doprowadzić do ostatecznego załatwienia sprawy uciążliwego sąsiada Pani Czaja tj. do wykonania wyroku eksmisji i  przydziału lokalu socjalnego.
Ponadto Komisja wysłuchała wyjaśnień udzielonych na posiedzeniu Komisji przez Prezesa MZGM-TBS Sp. z o.o., który odniósł się do sprawy przeprowadzenia remontu o który wnosi zainteresowana i poinformował, że budynkiem w którym zamieszkuje Pani Czaja zarządza Wspólnota Mieszkaniowa i gmina nie ma wpływu na jej działania.
Co do zawyżonych zdaniem Pani Czaja kosztów ponoszonych za wodę Komisja uzyskała informację od Prezesa „Wodociągów Płockich”Sp. z o.o., iż rozliczenia prowadzone są w oparciu o wodomierz główny w budynku, a różnicę pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego, a wodomierzy lokalowych powinna zapłacić administracja, która często obciąża tym lokatorów. Dodatkowe opłaty w tym zakresie mogą wynikać również z nie regulowania należności na bieżąco przez innych lokatorów tego budynku.
Szczegółowy materiał sprawy zawarty jest w protokołach z posiedzeń Komisji Rewizyjnej.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (piątek, 29 czerwca 2007, godzina 08:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 616
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji