UCHWAŁA NR 526/XXVII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2004 roku
w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej gruntu położonego przy ul. Ostatniej w Płocku stanowiącego własność Gminy Płock [dodzielenie gruntu].

UCHWAŁA NR 526/XXVII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 2004 roku


w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej gruntu położonego przy  ul. Ostatniej w Płocku stanowiącego własność Gminy Płock [dodzielenie gruntu].


 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym  [Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568] oraz art.  37 ust. 2 pkt  6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami [Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543,  Dz.U.z 2001 r. Nr 129 poz. 1447, Dz.U. Nr 154 poz.1800, Dz.U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz. 984, Nr 126 poz.1070, Nr 130 poz. 1112, Nr 153 poz. 1271,Nr 200 poz.1682, Nr 240 poz. 2058, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, 720 i 721, Nr 96 poz. 874, Nr 124 poz. 1152, Nr 162 poz. 1568, Nr 203 poz. 1966, Nr 217 poz. 2124; z 2004 Nr 6 poz. 39,
Nr 19 poz. 177]   Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

 

§ 1.


Wyraża się zgodę na sprzedaż w formie bezprzetargowej gruntu o powierzchni 524 m2 położonego w Płocku przy ul. Ostatniej oznaczonego jako działki nr nr 227/1, 227/6  stanowiącego dodzielenie do nieruchomości oznaczonej jako działki nr nr 227/2, 227/3, 227/4, 227/5.

 

§ 2.


Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie służebności gruntowej przejścia i przejazdu na rzecz każdorazowego właściciela działek nr nr 227/2, 227/3, 227/4, 227/5, 227/6 przez działkę nr 227/1 oraz służebności gruntowej przejścia i przejazdu na rzecz każdorazowego właściciela działek nr nr 227/3, 227/4, 227/5 przez działkę nr 227/6.

 

§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                                         Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 02 lipca 2004, godzina 11:04)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 494
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji