UCHWAŁA Nr 363/XXV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie: określenia zadań i terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Płocku

UCHWAŁA Nr 363/XXV/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 czerwca 2008 roku

w sprawie: określenia zadań i terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2  w Płocku

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 8 lit. „i” oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 5 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr  94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104;z 2006r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791 i Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008r. Nr 70, poz. 416) oraz § 1 ust. 2 i 3 i § 3 ust. 1  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2003r., Nr 5, poz. 46)
Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

      § 1

Określa się  zadania i teren działania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 w Płocku, co stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
  
      § 2

Uchyla się  uchwałę Rady Miasta Płocka Nr  871/XLII/01  z dnia 26 czerwca 2001 roku.

      §3

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

      § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Uzasadnienie


Mając na uwadze realizację przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne obowiązków i zadań nałożonych przez przepisy prawa oświatowego, a także  zaspokojenie rosnących potrzeb środowiska i oczekiwań rodziców ubiegających się o zapewnienie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, konieczne jest wprowadzenie zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu płockich poradni. Ponadto określenie  nowego terenu działania  poradni pozwoli na jednoznaczne przyporządkowanie szkół  i innych placówek oświatowych poszczególnym poradniom.
Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie pozytywnie zaopiniował  propozycję zmian dotyczącą terenu działania  płockich poradni.

 

 

 

Załącznik
          
 
I. 1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 w Płocku wykonywać będzie następujące zadania:

a)  wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole
b)  wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej
c) udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej lub z dysfunkcjami rozwojowymi (z niepełnosprawnością ruchową, z przewlekłą chorobą, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z zaburzeniami zachowania, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i uzależnieniem, niedostosowanych społecznie, z ADHD, itp.) oraz ich rodzicom
d)   terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych
e)   wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny
f)    wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły
g)   pomoc młodzieży w rozwiązywaniu problemów okresu dojrzewania
h)  pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej
i)    prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli
j)  profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka
k) pomoc dzieciom i młodzieży z wybitnymi uzdolnieniami, pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów

2. Szczegółowy zakres zadań poradni zawiera statut poradni.

II.1.  Poradnia obejmie opieką psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzież z terenu miasta Płocka z następujących szkół i placówek:

 a)  z MIEJSKICH PRZEDSZKOLI  NR: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20, 25, 31, 35, 37
 b) ze SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NR: 1, 5, 11, 12, 15, 16, 22, 23 i Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia
 c) z GIMNAZJÓW NR:  2, 3, 8
 d) ze SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH: LO im. St. Małachowskiego, Zespołu Szkół Nr  1, Zespołu  Szkół Ekonomiczno-Kupieckich, Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości,  Centrum Kształcenia Ustawicznego
 e) z PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH

2. Na mocy porozumienia nr 2/WED/P/60/2007 z dnia 20.04.2007r. pomiędzy powiatem płockim a miastem Płock poradnia obejmie opieką psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzież z następujących gmin powiatu płockiego: Bulkowo, Bodzanów, Mała Wieś, Wyszogród, Słupno,  Brudzeń Duży, Stara Biała oraz miejscowości Dobrzyków.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (środa, 25 czerwca 2008, godzina 16:42)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 618
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji