UCHWAŁA NR 857/L/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie: częściowego uchylenia uchwały Nr 788/XLVI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Uchwałą Nr 24.269.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 września 2014 roku orzeczono nieważność uchwały Nr 857/L/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie częściowego uchylenia uchwały Nr 788/XLVI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. 

 

UCHWAŁA NR 857/L/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 26 sierpnia 2014 roku

 

w sprawie: częściowego uchylenia uchwały Nr 788/XLVI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 ze zm.), art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.         o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) w związku z art. 2 pkt 7 i 10, art. 3, art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59,poz. 404 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Komisji (UE) nr  1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013 r.) oraz mając na uwadze treść Uchwały Nr 14.198.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 maja 2014 roku, Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchyla się § 13 uchwały Nr 788/XLVI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Mazow. poz. 3619) oraz wyrażenie: „Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. 1997 Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) przewidującego odpowiedzialność karną za składanie fałszywych zeznań” zamieszczone w załącznikach nr 1, 3, 4 i 5 do uchwały. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka. 

 

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

    Przewodniczący 

 Rady Miasta Płocka

 

  Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 7 lat temu (czwartek, 28 sierpnia 2014, godzina 10:54)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 811
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 14 października 2014, godzina 10:25
  • Historia aktualizacji

  • 14 października 2014, godzina 10:25 Aktualizacja danych