projekty uchwał
Sesja XXVI - 26-08-2008

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 26 sierpnia 2008 r. o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XXVI Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad

1/Otwarcie obrad XXVI Sesji Rady Miasta Płocka.
2/Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/Realizacja polityki rewitalizacji Miasta Płocka za lata 2006 – 2007 przez spółki MTBS, ARS oraz z budżetu miasta (współpraca z właścicielami kamienic) – wydatki i zakres prowadzonych prac. Plany na rok 2008 związane z rewitalizacją miasta.
4/Sprawozdanie z działalności Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej za rok 2007.
5/Przyjęcie protokołu z obrad XXV Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2008 roku.
6/Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2008 rok,
2. wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym boksu motorowego o pow. 3,81 m² mieszczącego się w budynku przy ul. Krótkiej 4 Pani Elżbiecie Budzyńskiej, zam. ul.Krótka 4 m 22,
3. udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na zakup aparatu USG do pracowni ultrasonografii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym,
4. wyrażenia zgody na przystępowanie szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę – Miasto Płock do projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
5. uchylenia uchwały nr 640/XXXVI/05 Rady Miasta Płocka z dnia 25.01.2005 r. w sprawie zamiany części nieruchomości zabudowanych ozn. nr ewid. 694/54 (ul. Kobylińskiego), 930/1 (ul. Kolegialna 26c), 929 (ul. Kolegialna 26b), 508/2 (ul. Tumska 13) i uchwały Nr 823/XLVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 25.10.2005r. w sprawie akceptacji kwoty dopłaty z tytułu zamiany nieruchomości zabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 694/60 i 424/3 (ul. Kobylińskiego), 930/1 (ul. Kolegialna 26c), 929 (ul. Kolegialna 26b), 508/2 (ul. Tumska 13) stanowiących własność Gminy Płock na prawo użytkowania wieczystego w nieruchomości zabudowanej ozn. nr ewid. 505 (ul. Tumska 11a),
6. zmiany Uchwały Nr 729/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 r. zmienionej Uchwałą Nr 357/XXV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2008 r. ,
7. zmian w Uchwale Nr 910/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Płocka na lata 2006-2012”,
8. zmieniająca uchwałę Nr 313/XXII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2008,
9. wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy,
10. delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Zespołu Konsultacyjnego d/s Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

7/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
8/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
9/ Interpelacje i zapytania radnych.
10/ Odpowiedzi na interpelacje.
11/ Sprawy różne.
12/ Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 20 sierpnia 2008, godzina 09:23)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 951
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji